Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 11 juli 2019

Stand van zaken stikstofbeleid juli 2019

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State en mede naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg op 21 juni 2019 tussen Ministeries en een afvaardiging van de Provincies is besloten dat het zaak is dat bevoegde gezagen gezamenlijk blijven optrekken in het stikstofdossier. In het bestuurlijke overleg zijn tevens afspraken gemaakt om duidelijkheid te verschaffen over de vergunningverlening en handhaving. Deze afspraken heeft Gedeputeerde Staten op 9 juli 2019 bekrachtigd.

Herziening Bevrijdingspad

In het kader van 75 Jaar Slag om de Schelde wordt het Bevrijdingspad geactualiseerd. Het Bevrijdingspad is een themawandelroute van in totaal 130 km die voert langs bezienswaardigheden en belangrijke locaties verband houdend met de Slag om de Schelde in 1944. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben hiervoor € 7.180 aan de Stichting Landschapsbeheer Zeeland beschikbaar gesteld voor de herziening en actualisatie van het wandelpad.

Subsidie voor Stichting Het Zeeuwse Landschap

GS verlenen € 106.582 subsidie aan Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL), in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL). De subsidie is bedoeld als bijdrage voor de omvorming van landbouw naar natuur voor een perceel in het gebied Baarzandse Kreek, en voor het nemen van maatregelen die de kwaliteit van bestaande natuur in het gebied Inlaag Hoofdplaat verbeteren (kwaliteitsimpuls). Hierdoor wordt ca 2 ha hectare natuurgebied (natuurlijk grasland) toegevoegd aan de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland en wordt op ca 2 ha de natuurkwaliteit verbeterd (omvorming van houtproductiebos naar natuurlijk bos).

GS bieden aanpak proces klimaatadaptatie aan PS aan

Het klimaat verandert. Daarom maken we in Zeeland met alle betrokken partijen een regionale klimaat adaptatie strategie. Deze willen we eind 2020 klaar hebben. Over de effecten van klimaatverandering op Zeeland gaan we de komende maanden met de samenleving is gesprek. Daarvoor is het belangrijk om vooraf te bepalen welke rol de Provincie per thema wil nemen.

Update inventarisatie Europese middelen in Zeeland – peildatum 1 maart 2019

Op peildatum 1 maart 2019 waren er 346 projecten in Zeeland beschikt die Europese middelen ontvingen. Gezamenlijk is er vanuit Europa ruim € 103 miljoen geïnvesteerd. Deze informatie is afkomstig uit het vierde peilmoment dankzij het data- en monitoringssysteem Europese middelen. Dit monitoringssysteem is in 2016 ontwikkeld mede in opdracht van Provincie Zeeland en het Zeeuws Subsidie Team.

Provinciale subsidie voor kwetsbare bijen en kennis over de verspreiding van vissen

De Provincie Zeeland kent een subsidie toe voor het behoud en de bescherming van bedreigde en kwetsbare Zeeuwse diersoorten. Inmiddels is duidelijk dat het niet goed gaat met de biodiversiteit en onder andere wilde bijen. De subsidie wordt verstrekt voor verbetering van het leefgebied van kwetsbare bijen. Dit project wordt uitgevoerd in de periode 2019-2021 door Stichting Landschapsbeheer Zeeland in samenwerking met onder andere terreinbeheerders en particulieren. De subsidie bedraagt € 66.000. Ook wordt bijgedragen met € 3.000 aan de Vissenatlas Nederland, samengesteld door RAVON, waar ook de zoetwatervissen in Zeeland worden beschreven en de verspreiding in beeld wordt gebracht. De atlas komt tot stand dankzij de inspanning van veel vrijwilligers.

Wijziging Openstelling Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen 2019

De openstelling “Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen” binnen het Europese subsidie programma POP-3 is binnen Zeeland een zeer succesvolle maatregel. Een groot aantal agrariërs heeft inmiddels een aanvraag om subsidie ingediend, terwijl bekend is dat er ook nog veel agrariërs bezig zijn een verzoek in te dienen. Met het oog op een grote doelbereiking heeft het college, in nauw overleg met de ZLTO, besloten het subsidieplafond op te hogen met een bedrag van € 2.044.000 tot een totaalbedrag van € 3.812.000.

Rijkskantoorhuisvesting

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer over de nieuwe masterplannen Rijkskantoorhuisvesting en de regionale werkgelegenheidseffecten voor de periode 2019-2023.

Dinsdag 9 juli 2019

Subsidie Dutch Food Week 2019

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten een subsidie van € 25.000 te verlenen aan FoodDelta Zeeland voor de organisatie van de Dutch Food Week van 5 oktober tot en met 16 oktober 2019. Dit evenement sluit aan bij het provinciaal beleid ter stimulering van de innovatiegraad, kennisontwikkeling en toegevoegde waarde in de food- en visserijsector, zoals genoemd in de Economische Agenda 2017-2021.

Subsidie voor vier landbouwroutes in kader van POP-3

Binnen de openstelling van de POP-3 maatregel Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: "investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven” zijn vier subsidieverzoeken ingediend voor het realiseren van landbouwroutes. Door de Provincie Zeeland is subsidie gevraagd voor de Selectieve landbouwweg Zandkreekdam en de landbouwroute Poortvliet, door de gemeente Hulst voor de landbouwweg Vogelwaarde en door het Waterschap Scheldestromen voor de aanleg van de landbouwroute Kamperland. Het aangevraagde EU-subsidiebedrag is in totaal € 2.528.183. De Provincie Zeeland, gemeente Hulst, gemeente Noord-Beveland en het Waterschap Scheldestromen dragen de resterende kosten.

Jaarrekening 2018 Vlissingen

Gedeputeerde Staten hebben besloten eenmalig in te stemmen met het later indienen van de jaarstukken 2018 van de gemeente Vlissingen.

Zeeuwse cofinanciering voor drie biobased projecten

GS van Zeeland stemmen in met de beschikbaarstelling van € 92.277 voor drie projecten waar Zeeuwse bedrijven bij betrokken zijn en die tevens Europese OPZuid-subsidie ontvangen. Vanuit Europa stelt OPZuid 35% beschikbaar en Zeeland maximaal 15%. Door deze cofinanciering wordt de financiering van de totale subsidiabele kosten 100% dekkend. De private bedrijven dragen 50% bij. In de projecten werken Zeeuwse partners samen met bedrijven uit Limburg en Noord-Brabant. Het versterken van het innovatiepotentieel binnen het cluster biobased staat centraal in de OPZuid-call. In totaal zijn tien projecten ingediend, waarvan er zeven OPZuid-subsidie hebben ontvangen. De drie projecten ontvangen naast de OPZuid-subsidie ook Zeeuwse cofinanciering omdat zij het innovatiepotentieel van het Biobased en Circulaire cluster in Zeeland versterken.

Circulair festival ZLND 2050 van start

Provincie Zeeland ondersteunt het startende circulaire festival ZLND 2050. Wat kan Zeeland laten zien op het gebied van circulaire economie en circulair bouwen? Via een symposium voor én met MKB bedrijven, waaronder presentatie van het TNO onderzoek 'opcircelen in de bouw' , wordt de bekendheid én toepasbaarheid van producten vergroot. Daarnaast is er aandacht voor consumenten. Wat is je persoonlijke CO2 footprint? Sluit je eigen klimaatakkoord af! De combi én bedrijfsleven én consumenten én de koppeling met de energietransitie maakt dit festival kansrijk en uniek.

Bijdrage aan het Delta Region Network

De Provincie Zeeland verleent een bijdrage van € 20.000 aan Rewin voor de organisatie van de activiteiten van het Delta Region Network. Het Delta Region Network is een netwerkorganisatie en heeft als doel om vanuit de sterke economische clusters bovenregionale samenwerking te organiseren, een lobby te organiseren ten behoeve van de delta regio en zet in op kennisdeling binnen de delta regio.

Zeeland steunt project kennisdeling in de landbouw

Provincie Zeeland ondersteunt het door de partners van het Agri en Food Centrum Colijnsplaat ingediende projectvoorstel Kennisdeling, de sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw. Dit project wordt ingediend binnen de POP3 regeling. Als het wordt goedgekeurd wil de Provincie Zeeland er € 214.987 aan bijdragen. Het project richt zich op kennisoverdracht rondom actuele thema’s als alternatieve verdienmodellen, ketens, bodem, water en biodiversiteit en hoopt de komende drie jaar 1100 deelnemers te bereiken.

Zeeuws Sportakkoord

Ook Zeeuwen bewegen veelal nog te weinig. Bewegen is belangrijk: om gezond te blijven, om motorisch vaardig te worden, te genieten, sociale contacten op te doen. De Provincie Zeeland heeft daarom het initiatief genomen om een Zeeuws Sportakkoord te sluiten met een 30-tal partners. Komende jaren geven we uitvoering aan dat akkoord door extra inzet te plegen, met als doel: meer mensen in beweging, een toekomstbestendige sportinfrastructuur, vitale sportaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen, ruimte voor talent en levendige evenementen.

Subsidie halteplaatsen gemeente Reimerswaal

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat bushalten toegankelijk zijn voor reizigers met een beperking. De Provincie heeft de afgelopen jaren belangrijke haltes in haar beheer aangepakt. Denk aan een opgehoogd perron voor reizigers in een rolstoel en geleidelijnen voor reizigers met een visuele beperking. Met een subsidieregeling wil de Provincie ook gemeenten stimuleren om (meer) bushalten toegankelijk te maken. De Provincie heeft hier eerder € 800.000 voor uitgetrokken. De gemeente Reimerswaal is de tweede gemeente die subsidie toegekend krijgt. De gemeente gaat voor 1 juli 2020 drie halteperrons toegankelijk maken en ontvangt daarvoor € 22.110 subsidie.

Subsidie halteplaatsen gemeente Sluis

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat bushalten toegankelijk zijn voor reizigers met een beperking. De Provincie heeft de afgelopen jaren belangrijke haltes in haar beheer aangepakt. Denk aan een opgehoogd perron voor reizigers in een rolstoel en geleidelijnen voor reizigers met een visuele beperking. Met een subsidieregeling wil de Provincie ook gemeenten stimuleren om (meer) bushalten toegankelijk te maken. De Provincie heeft hier eerder € 800.000 voor uitgetrokken. De gemeente Sluis is de derde gemeente die subsidie toegekend krijgt. De gemeente gaat voor 1 juli 2020 negen halteperrons toegankelijk maken en ontvangt daarvoor € 86.010 subsidie.

Wijziging Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten 2018

Het Mandaatbesluit GS 2018 is aangepast. Het betreft het toekennen van mandaten voor kleinere subsidies subsidieverlening op basis van een aantal door Gedeputeerde Staten vastgestelde programma's en openstellingsbesluiten alsmede administratieve aanpassingen.

Verzoek tot bestemmingsplanwijziging omgeving 's Heer-Arendskerke

Gedeputeerde Staten verzoeken de Gemeente Goes om de bestemming van een aantal percelen nabij 's-Heer Arendskerke te wijzigen zodat er bos aangeplant kan worden. Op deze gronden lag voorheen de aansluiting met de Sloeweg. Het betreft een oppervlakte van 2,8 hectare welke zal worden gebruikt voor boscompensatie.

Wijziging en openstelling subsidieregeling cofinanciering OPZuid-Nederland 2014-2020 voor call koolstofarme economie

De Provincie Zeeland stelt € 700.000 cofinanciering beschikbaar voor de OPZuid call koolstofarme economie, thema bevordering duurzame energie. Het Europees programma OPZuid is een programma waarmee de zuidelijke provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gezamenlijk streven naar economische structuurversterking door innovaties in MKB-bedrijven in (inter-)nationale clusters. Dit voorjaar is een efficiëntere aanpak geïntroduceerd voor de - inmiddels gesloten - OPZuid-calls Logistiek en Maintenance. Met deze aanpak sluiten we aan bij de aanpak van Noord-Brabant. Daarin zijn twee administratieve procedures teruggebracht tot één. De ervaring levert een toename aan Zeeuwse aanvragen op. Daarom wordt ook voor de nieuwe OPZuid call deze aanpak gehanteerd.

Subsidie SAZ+, samenwerking afvalwaterketen Zeeland

De samenwerking in de (afval)waterketen krijgt vorm in het SAZ+. Aan tafel zitten de gemeenten, het waterschap en Evides. De Provincie is toehoorder. Het SAZ+ zorgt voor efficiëntere werkwijzen waardoor een bezuinigingstaakstelling kan worden gehaald. Daarnaast komen uit het samenwerkingsverband maatregelen die bijdragen aan het behalen van de kaderrichtlijnwaterdoelen. Verder gaat het SAZ+ in het kader van klimaatadaptatie een steeds grotere rol spelen. De Provincie hecht grote waarde aan deze samenwerking en onderstreept het belang hier van door de toekenning van een subsidie van €15.000. De Provincie heeft eerder een bijdrage gegeven aan de samenwerking.

Jaarverslagen RUD Zeeland 2018

De RUD Zeeland heeft jaarverslagen opgesteld van haar werkzaamheden in het jaar 2018. PS wordt via een brief over één en ander geïnformeerd.

Huisvesting statushouders in Zeeland

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. Zes gemeenten hebben de taakstelling volledig gehaald. Zeven gemeenten hebben de taakstelling niet gehaald, omdat zij te weinig vergunninghouders kregen om te huisvesten.

Subsidie aanvullend vervoer Thover

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie verleend aan Stichting Thover voor 2019 van maximaal € 14.400. Met dit nieuwe mobiliteitsconcept binnen de gemeente Tholen wordt aanvullend vervoer georganiseerd voor groepen die anders de reis niet zouden maken. Ook wordt kennis op gedaan over kansen tot integratie van verschillende vervoersvormen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 augustus 2019.

Een greep uit de agenda: 

9 juli 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig op de Haringparty in Brussel.

Han Polman is aanwezig bij het afscheid van Hans Alders als voorzitter Omgevingsraad Schiphol in Den Haag.

10 juli 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar de Kick-Off bijeenkomst van de Zomerondernemer in Goes.

11 juli 2019     

Anita Pijpelink reikt prijzen uit bij de Folkloristische Dag op het Abdijplein in Middelburg.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan strandpaviljoen Puur in Groede en  daarna aan minicamping Boogaard in Zoutelande.

13 juli 2019     

Anita Pijpelink neemt het stripboek ‘Slag om de Schelde in ontvangst in Nieuwdorp.

20 juli 2019

Jo-Annes de Bat bezoekt de Visserijdagen in Bruinisse.

21 juli 2019  

Han Polman is aanwezig bij de Opening jeugduitwisseling Stichting Lions Nederland in Burgh-Haamstede.

22 juli 2019

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Bulk Terminal in Ritthem.

24 juli 2019

Jo-Annes de Bat brengt een bedrijfsbezoek aan Meijer B.V. in Rilland.

26 juli 2019

Jo-Annes de Bat brengt met Jouw Zeeland een werkbezoek aan De Jonge Klimaatbeweging bij Lamb Weston Meijer in Kruiningen.

2 augustus 2019

Jo-Annes de Bat bezoekt het evenement Jumping’ de Weel in Nisse.