Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 11 juni 2020

Duurzame Huizenroute

De energietransitie is een grote opgave. De verduurzaming van de warmtevraag voor de gebouwde omgeving is complex en er is niet één specifieke oplossing voor. Energiebesparing en woningrenovatie dragen bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Participatie van woningeigenaren is daarbij van groot belang. Via de website van de Duurzame Huizenroute worden particuliere woningeigenaren betrokken door ze ervaringen met elkaar te laten delen over de verduurzaming van de eigen woning. Andere activiteiten zijn de verkiezing ‘Duurzaamste huis van Nederland’ en de ‘Duurzame Huizenroute’ in het najaar. Duurzaam huis Nederland ontvangt een subsidie van € 16.525 voor de uitvoering van het project Duurzame huizenroute Zeeland.

Gezamenlijke reactie Provincies op kamerbrief stikstof

Op 24 april 2020 stuurde minister Schouten een kamerbrief, waarin het kabinet de structurele aanpak stikstof schetst. De Provincies hebben hierop een gezamenlijke reactie opgesteld. Samengevat zien zij het pakket maatregelen als een belangrijke stap op weg naar een structurele aanpak voor de stikstofproblematiek. Voor een succesvolle aanpak is echter meer nodig. De structurele aanpak moet wat de Provincies betreft ook een basis bieden voor het weer kunnen vergunnen van economische ontwikkelingen en woningbouw. Juist in deze tijden van coronacrisis vraagt dit om een effectief gebiedsgericht beleid, heldere rolverdeling en ruimte voor maatwerk. 

Integrale Effect Analyse netaansluiting IJmuiden Ver Alpha ter inzage

Op 12 juni 2020 legt het ministerie van EZK de integrale Effect Analyse voor de varianten van de netaansluiting van windpark IJmuiden Ver Alpha ter inzage. Deze stukken zijn digitaal te raadplegen via de website van Bureau Energieprojecten.

Planning Zeeuwse Omgevingsvisie en -verordening

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om de datum voor het vaststellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie en Zeeuwse Omgevingsverordening vast te stellen op uiterlijk 31 december 2021, zodat deze gelijk met de Omgevingswet in werking kan treden. Een nieuwe datum voor het vaststellen en in werking treden van de Zeeuwse Omgevingsvisie en omgevingsverordening is noodzakelijk vanwege de vertraging in het proces door de coronacrisis. Voorgesteld wordt deze datum gelijk te laten lopen met de nieuwe datum voor het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Hiermee kan invulling gegeven worden aan een participatieproces dat past bij de coronamaatregelen. De doelstelling om met een participatieproces te komen tot een breed gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie en Zeeuwse Omgevingsverordening blijft in stand. In de tussentijd blijven het huidige Omgevingsplan Zeeland 2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018 van kracht. Beide zijn op 21 september 2018 door Provinciale Staten vastgesteld en kunnen doorlopen totdat de Omgevingswet in werking treedt.

Dinsdag 9 juni 2020

Langere openstelling regeling ‘Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen’

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Om de huidige bedrijventerreinen voor de toekomst te behouden als duurzame en aantrekkelijke vestigingsplaats is een nieuwe aanpak nodig. Daarom helpt de Provincie Zeeland de gemeenten met de regeling ‘Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen’ om te verkennen wat er gedaan kan worden om het energieverbruik terug te dringen, zorgvuldiger met grondstoffen om te gaan en maatregelen te nemen om de klimaatverandering op te vangen. Om meer gemeenten de kans te geven van de regeling gebruik te maken wordt deze subsidieregeling langer opengesteld, namelijk tot 1 oktober 2020.

Gedeputeerde Staten stellen beleidsnotitie ‘Ruimte voor Woonkwaliteit’ vast

De beleidsnotitie maakt woningbouwplannen mogelijk waar qua woningtype en locatie tekorten aan zijn. Momenteel worden deze plannen in sommige gemeenten belemmerd door een overschot aan plannen elders in de woningmarktregio. Op basis van de beleidsnotitie kunnen gemeenten een plan van aanpak opstellen, waarin staat hoe het overschot aan woningbouwplannen wordt teruggedrongen. Vooruitlopend op het wegnemen van oude plannen geven Gedeputeerde Staten (GS) de mogelijkheid om toch nieuwe plannen toe te staan, bijvoorbeeld voor woningen geschikt voor ouderen of woningen in leegstaande gebouwen. De betreffende gemeente en de Provincie Zeeland werken in de tussentijd samen aan het terugdringen van de plancapaciteit. De gemeente Terneuzen heeft als eerste gemeente een Plan van Aanpak gemaakt. Deze is ook door GS vastgesteld. GS zullen hierdoor geen vervolg geven aan de zienswijze op het plan Bellamyhof in Terneuzen.

North Sea Port District

De Provincie Zeeland werkt samen met de gemeenten Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen, Borsele en Vlissingen en de Provincie Oost-Vlaanderen aan een betere positionering van het North Sea Port District (NSPD). Hiervoor zal een financiële bijdrage van 17.000 per jaar door de Provincie Zeeland ter beschikking gesteld worden. Het doel is om samen met de andere partners een procescoördinator aan te trekken die het samenwerkingsproces en de werkagenda van NSPD verder brengt.

Interbestuurlijk toezicht op omgeving, archief en erfgoed

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is het toezicht van de ene overheidslaag op de andere. Zo houdt de Provincie toezicht op de gemeenten en het waterschap. Voorop staat dat het de verantwoordelijkheid van de gemeenten en het waterschap is om hun eigen taken, ook die in medebewind, goed uit te voeren. In het kader van het IBT vindt een structurele uitvraag plaats van toezichtinformatie bij de gemeenten over de periode 2019/2020. De toezichtvragen richten zich hierbij op de domeinen omgeving, archief en erfgoed.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 16 juni 2020.

Een greep uit de agenda: 

10 juni 2020

Jo-Annes de Bat brengt een bezoek aan Dockwize Vlissingen rondom het SOS Programma voor ondernemers in Zeeland.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Kuitaart om in gesprek te gaan over het verbeteren van de verkeersveiligheid in het dorp.

11 juni 2020    

Anita Pijpelink beantwoordt vragen van ondernemers over klimaatadaptatie tijdens de online bijeenkomst van VNO-NCW. Ook brengt ze een werkbezoek aan Poldernatuur in Nisse.

12 juni 2020

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Peter Appel Transport in Kapelle.

Anita Pijpelink bezoekt een agrariër in Wolphaartsdijk, in het kader van klimaatadaptatie en het Zeeuws Deltaplan zoet water.

13 juni 2020

Han Polman houdt een kort woordje en verricht de openingshandeling bij Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland.