Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 11 maart 2021

GS nemen kennis van onderzoeksprogramma 2021 Rekenkamer Zeeland

De Rekenkamer voert jaarlijks enkele onderzoeken uit naar de doelmatigheid en effectiviteit van het gevoerde beleid. In het onderzoeksprogramma voor het jaar 2021 staat aangegeven dat er onderzoek gedaan gaat worden naar onder meer het provinciaal woonbeleid en de transitie in de landbouw.

Verlenging Verordening POP-3 Zeeland

Provinciale Staten hebben op 11 maart 2016 de ‘Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland’ vastgesteld. Om de continuering van het programma te waarborgen gedurende de komende twee jaar, de uitvoering te optimaliseren én om uitvoeringskosten zo laag mogelijk te kunnen houden, is een verlenging van de periode en inhoudelijke wijziging van de verordening noodzakelijk.

Digitale agenda: connectiviteit in Zeeuwse buitengebieden

Afgelopen jaar zijn KPN en Deltafiber gestart met het aanleggen van glasvezelnetwerken in verschillende Zeeuwse steden. De Provincie Zeeland juicht deze investeringen toe. Zeker in deze bijzondere coronatijd zijn goede digitale verbindingen van groot belang. Zorgelijk is dat genoemde marktpartijen in gesprekken met ons aangeven hebben niet te kunnen of willen investeren in het verglazen van Zeeuwse buitengebieden. Om deze reden onderzoekt de Provincie Zeeland in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en het waterschap of er andere marktpartijen zijn die interesse hebben om te investeren in de Zeeuwse buitengebieden. In het voorjaar zijn de resultaten bekend.

Opheffing geheimhouding documenten Thermphos.

Inmiddels is de sanering van Thermphos bijna helemaal achter de rug. Daarom legt het college van Gedeputeerde Staten een voorstel aan Provinciale Staten voor om de nog op het Plan van Aanpak rustende (gedeeltelijke) geheimhouding volledig op te heffen. Voor wat betreft het Fakton-rapport moet de geheimhouding gedeeltelijk in stand blijven (namelijk de financiële gegevens die gaan over fase 3: heruitgifte); voor het overige kan de geheimhouding grotendeels worden opgeheven. Tot slot wordt voorgesteld om de geheimhouding die rust op de financiële overzichten VCB/Thermphos – vertrouwelijke bijlagen bij de Voortgangsrapportages Thermphos – volledig op te heffen.

GS informeren PS over gevolgen coronacrisis

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de gevolgen van de aanhoudende coronacrisis voor de thema’s economie, mobiliteit en cultuur. Ook wordt ingegaan op de bijbehorende compensatiemaatregelen, alsmede de gevolgen voor de in 2020 verstrekte subsidies.

Afdoening motie 'Zeeuwen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag'

Op 13 maart 2020 hebben Provinciale Staten (PS) in hun vergadering, bij behandeling van het Rekenkamerrapport over externe inhuur en uitbesteding, een motie aangenomen. In deze motie verzoeken zij Gedeputeerde Staten (GS) het gesprek aan te gaan met de verbonden partijen over de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en PS te informeren over de uitkomst van deze gesprekken. Het onderwerp is inmiddels door de portefeuillehouders behandeld in overleggen met de directie, dan wel raad van commissarissen van alle verbonden partijen. De algemene indruk van GS is dat het de aandacht heeft bij alle partijen en dat zij hier, binnen de mogelijkheden die er zijn, invulling aangeven.

GS informeren PS over Regeling gerichte opkoop veehouderijen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten schriftelijk over het besluit van 23 februari 2021 met betrekking tot de ‘Regeling gerichte opkoop veehouderijen’ en de eerste processtappen in de uitvoering van deze regeling.

Financiële steun aan Alzheimer Cafés en Odensehuizen

Vanwege corona kon de nieuwjaarsbijeenkomst van de Provincie Zeeland dit jaar niet door gaan. Eind december 2020 hebben de partijen SGP, CDA, VVD, CU en ProZeeland het college van Gedeputeerde Staten gevraagd het budget dat niet is uitgegeven aan deze bijeenkomst, te besteden aan een goed doel of organisatie die extra steun kan gebruiken als gevolg van corona en de daarmee samenhangende maatregelen. Het college heeft besloten om het budget beschikbaar te stellen aan informatie-, advies- en ontmoetingsplekken voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden, de zogenoemde Alzheimer Cafés en Odensehuizen in Zeeland. De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op onze samenleving. Dat geldt zeker ook voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten.

Voortgangsrapportage Campus Zeeland tweede halfjaar 2020

In de voortgangsrapportage Campus Zeeland tweede halfjaar 2020 is te lezen wat er binnen Campus Zeeland bereikt is tot nu toe en wat de ambities voor de eerste helft van 2021 zijn. Net zoals in de eerste helft van 2020 heeft de coronacrisis ook in het tweede halfjaar z’n weerslag gehad op Campus Zeeland. Desondanks is het merendeel van de activiteiten uitgevoerd. Een kleine greep hieruit: de voorbereidingen van de bouw van het Joint Research Center is in volle gang; UCR Engineering is in september 2020 officieel van start gegaan; binnen het project ‘Samenwerking in de Groene Delta’ is de ontwikkeling en de werving gestart voor de nieuwe mbo-opleiding procesoperator food en (in samenwerking met de HZ) de opleiding aquacultuur; in fruitteelt, de nieuwe uitstroomrichting van de opleiding Teelt, zijn in september twee groepen studenten gestart en in oktober is een film over Campus Zeeland gemaakt.

Klacht doorverwezen naar klachtencommissie

Op 23 februari 2021 heeft de voorzitter van Gedeputeerde Staten een klacht ontvangen van mr. E. de Jonge over het handelen van de commissaris van de Koning omtrent de melding integriteit in het dossier Zanddijk. Deze klacht is doorverwezen naar de externe klachtencommissie van de provincie Zeeland.

Dinsdag 9 maart 2021

Meeloopdagen en stages bij bestuur en directie van Provincie Zeeland

De Provincie Zeeland biedt studenten meeloopdagen of stages aan bij het bestuur of directie. Zo kunnen studenten kennis en praktische ervaring opdoen in een politiek-bestuurlijke organisatie en kennis en ervaring opdoen van de werkzaamheden in een bestuursfunctie of het werken bij een fractie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de afdeling Personeel Omgeving en Juridische Zaken (POJZ) via po@zeeland.nl.

Buiten toepassing verklaren beleidsregels Provincie Zeeland voor intern salderen

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State twee belangrijke uitspraken gedaan in het Natura 2000 / stikstofdossier. De zogenaamde ‘Logtsebaan-uitspraak’ bepaalt dat intern salderen vergunningvrij is. Veel aanvragen hebben betrekking op intern salderen. GS geven invulling aan deze uitspraak zodat, bij de afhandeling van aanvragen die zijn en worden ingediend op basis van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming, de bepalingen uit de Beleidsregels intern en extern salderen Provincie Zeeland over intern salderen buiten toepassing worden gelaten.

Euregio Scheldemond geeft visie op grensoverschrijdende samenwerking aan staatssecretaris

Onder andere binnen het samenwerkingsverband van de Euregio Scheldemond werkt Zeeland samen met de Vlaamse provincies en gemeenten. Als grensregio ervaren we als geen ander wat de nationale regelgeving betekent voor onze bedrijven en inwoners aan de grens. Daarom willen we in Den Haag blijvend aandacht vragen voor onze unieke positie. Met een brief aan de staatssecretaris voor grensoverschrijdende samenwerking, Raymond Knops, levert Euregio Scheldemond input voor de visiebrief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. In opmaat naar een nieuwe regeerperiode maken we ons als grensregio sterk voor een goede belangenbehartiging in Den Haag.

Subsidieregeling MIT Zuid

Het nationale innovatiebeleid is gericht op maatschappelijke opgaven en sleuteltechnologieën. Daarin wordt samengewerkt door bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan oplossingen voor bijvoorbeeld klimaatverandering, zorg en gezondheid, mobiliteit en landbouw en voedsel. Het innovatieve MKB moet hier ook aan bijdragen. Daarom werken de provincies samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de topsectoren in de ‘MKB Innovatiestimulering Topsectoren’, ook wel de MIT-regeling genoemd. Voor 2021 stelt de Provincie Zeeland € 600.000 beschikbaar als cofinanciering voor de MIT-regeling. Inclusief de bijdragen van de provincies Noord-Brabant en Limburg en EZK komt er een totaalbedrag van € 12,6 miljoen euro beschikbaar voor de regeling, waarmee mkb-bedrijven haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten kunnen uitvoeren. De uitvoering van de regeling gebeurt door Stimulus Programmamanagement. De front-office ligt bij Impuls Zeeland. Zij adviseren en begeleiden mkb’ers bij het opstellen van een businesscase en het schrijven van een subsidieaanvraag. De regeling voor de Haalbaarheidsonderzoeken gaat op 20 april 2021 open volgens het principe van ‘first come, first serve’. De tender voor het instrument R&D-samenwerkingsprojecten gaat open op 1 juni en sluit op 9 september 2021.

Versterken regionale samenwerking De Bevelanden

Platform De Bevelanden heeft het college van Gedeputeerde Staten per brief geïnformeerd over het voornemen om de samenwerking binnen deze regio te versterken via een Strategische Agenda. Zij verzoeken het college dit initiatief te ondersteunen. De mogelijkheden hiertoe worden onderzocht.

Publicatie gezamenlijk Fries-Zeeuws essay over de kracht van regioprovincies

Op 4 maart 2021 is het essay ‘Zo kan het wél Regioprovincies slimmer bestuurd: De casus Fryslân en Zeeland’ gepubliceerd. Het essay is geschreven door prof. dr. Caspar van den Berg (RU Groningen) en dr. Herman Lelieveldt (UCR). In het essay doen de auteurs een pleidooi voor het beter benutten van de kracht van regioprovincies, zoals Fryslân en Zeeland, door het Rijk.

500.000 euro voor sloop en nieuwbouw van vijftien projecten in Zeeland

De Provincie Zeeland subsidieert voor de tiende keer projecten die bijdragen aan het toekomst-bestendig maken van de woningvoorraad. Het gaat om vijftien projecten, uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, de samenvoeging van woningen tot de sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 11 incourante particuliere woningen en 38 sociale huurwoningen, en komen er 8 particuliere woningen en 15 sociale huurwoningen voor terug die wél energiezuinig en vaak levensloopbestendig zijn. Met de € 500.000 subsidie wordt voor ruim € 4,7 miljoen aan investeringen in de sloop- en bouwsector gegenereerd. De projecten worden gesubsidieerd uit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 16 maart 2021.

Een greep uit de agenda: 

10 maart 2021

Dick van der Velde neemt deel aan de webinar over de Omgevingsvisie.

11 maart 2021

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de start van de bouw van het grootste zonnepark op dak bij Verbrugge terminals in Ritthem.

Dick van der Velde neemt deel aan de webinar over de Omgevingsvisie. Ook neemt hij deel aan de webinar van het Schone Lucht Akkoord.

15 maart 2021

Anita Pijpelink brengt werkbezoek aan natuurinclusieve onderneming Hof de Eendragt in Zaamslag.