Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 11 oktober 2018

Uitstel beslissing GS beroep gemeenten inzake geschil uittreedsommen Zeeuwse Muziekschool

GS hebben op verzoek van de partijen nogmaals hun beslissing uitgesteld. Hiermee wordt partijen tijd gegund alsnog tot een vergelijk te komen.

Dinsdag 9 oktober 2018

Subsidie voor Interreg NSR project MOVE

De Provincie Zeeland verleent € 205.885 subsidie voor het Interreg NSR project MOVE (Mobility Opportunities Valuable for Everybody). De meerwaarde van het project voor Zeeland is het creëren van een betere bereikbaarheid waardoor (toeristische) bedrijven zichzelf beter kunnen presteren en de bestemming Zeeland aantrekkelijker wordt voor gasten. Binnen het project wordt samengewerkt met vooral de Hogeschool Zeeland, de Universiteit van Gent, de VVV Zeeland en de Walcherse gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere.

Eenmalige vergoeding ganzenschade aan grasland in oktober

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van de motie ‘vergoeding ganzenschade’ op 21 september 2018, het besluit genomen om, in afwijking van de beleidsregels tegemoetkoming faunaschade, ganzenschade aan grasland te vergoeden over oktober 2018. Deze maatregel is ontstaan door de extreme weersomstandigheden van afgelopen zomer en dient ter mitigering van de droogteschade. Ondernemers kunnen bij BIJ12 terecht voor schade aan oktobergras 2018.

Huisvesting vergunninghouders Zeeland eerste halfjaar 2018

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. In het eerste halfjaar van 2018 hebben negen van de dertien Zeeuwse gemeenten aan de taakstelling voldaan. Vier gemeenten hebben, met een verklaarbare reden, een kleine achterstand opgelopen.

Jaarrekening 2017 NV Zeeland Seaports

In de Aandeelhoudersvergadering van NV Zeeland Seaports is op 27 juni 2018 de jaarrekening 2017 vastgesteld. Deze wordt ter kennisname aan PS verzonden.

Subsidie voor Interregproject Carbon Farming

Carbon Farming is de nieuwe manier van landbouw bedrijven waarbij koolstof wordt opgeslagen in de bodem, met als doel om deze te verbeteren en CO2 in de lucht te verminderen. Naast de reductie van CO2 heeft koolstofvastlegging in de bodem ook een positief effect op de uitstoot van lachgas (N2O) en methaan (CH4), twee andere broeikasgassen. Met in totaal zeven partners uit België, Duitsland, Noorwegen en Nederland zal de komende drie jaar gewerkt worden aan het stimuleren van CO2 opslag in de landbouwbodems. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nederlandse deel van het project. De activiteiten namens de ZLTO worden uitgevoerd in de provincie Zeeland. De Provincie Zeeland onderschrijft het belang van dit project omdat het een directe bijdrage levert aan de doelstellingen op het gebied van verduurzaming van de landbouw, energie en klimaatdoelstellingen en duurzaam bodemgebruik. De Provincie Zeeland stelt om die reden een subsidie beschikbaar voor het Interregproject Carbon Farming aan de ZLTO.

Subsidies aanvragen voor restauratie rijksmonumenten in 2019

De Provincie Zeeland heeft ieder jaar een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Het gaat om grotere restauraties van bijvoorbeeld kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Het gaat nadrukkelijk niet om woonhuizen en ook niet om groene monumenten of archeologische monumenten. Subsidies in het kader van hoofdstuk 5 van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2013 voor restauraties van rijksmonumenten in 2019 kunnen worden aangevraagd van 1 november 2018 tot 15 december 2018. Het voor 2019 vastgestelde subsidieplafond bedraagt € 1.374.834.

Keuze scenario Brzo taken

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 4 september 2018 het besluit genomen dat de DCMR de Brzo taken gaat uitvoeren in Zeeland.

Herbenoeming lid adviescommissie bezwaar, beroep en klachten

Wegens het beëindigen van de zittingstermijn van één van de leden van de commissie bezwaar, beroep en klachten (algemene kamer) wordt voorgesteld deze persoon te herbenoemen met ingang van 1 oktober 2018 voor een periode van vier jaar.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 oktober 2018.

Een greep uit de agenda: 

9 oktober 2018

Han Polman houdt een toespraak tijdens de presentatie van het boek over Willem van Oranje ‘Voor vrijheid van godsdienst en geweten’ van dr. C.P. Polderman in het Prinsenlogement van de Abdij in Middelburg.

10 oktober 2018

Een delegatie van Gedeputeerde Staten brengt een bezoek aan de Eerste Kamer in Den Haag.

Carla Schönknecht is aanwezig bij het jaarlijkse forum van Natuurmonumenten in Amersfoort.

11 oktober 2018

Het college van Gedeputeerde Staten gaat naar het IPO jaarcongres in Brussel.

12 oktober 2018

Het college van Gedeputeerde Staten gaat naar het IPO jaarcongres in Brussel.

Jo-Annes de Bat is als jurylid aanwezig bij de uitreiking van de OCG Trofee in de Grote Kerk in Goes.

13 oktober 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Tacx Pro Classic. Hij geeft het startschot en is ook aanwezig tijdens de huldiging bij Neeltje Jans.

Han Polman gaat naar een concert van het Zeeuws Orkest in de Mythe in Goes.