Verkoop aandelen DELTA NV in Windpark Kreekraksluis B.V.

Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
19:30 uur

Agenda

Agenda voor de extra vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en
Welzijn.

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Verstrekken informatie t.b.v. behandelen Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA N.V. in Windpark Kreekraksluis B.V.
  In aanwezigheid van de heer Verhagen (CFO DELTA NV).
   
 5. Voorstel om de vergadering in beslotenheid en onder geheimhouding voort te zetten
 6. Vervolg verstrekken informatie t.b.v. behandelen Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA N.V. in Windpark Kreekraksluis B.V
  In aanwezigheid van de heer Verhagen (CFO DELTA NV).
   
 7. Volgende vergadering
  Vrijdag 23 januari 2015, om 9.30 uur.
   
 8. Sluiting