Toetsingskader verkoop Indaver (DELTA NV)

Locatie: 
Statenzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
19:00 uur

Agenda

Agenda voor de extra vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en
Welzijn.

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Verstrekken informatie t.b.v. behandelen Statenvoorstel Toetsingskader verkoop Indaver (DELTA NV)
  In aanwezigheid van de heren Vink (Emendo Capital BV) en Kamerbeek (CEO DELTA NV).
   
 5. Voorstel om de vergadering in beslotenheid en onder geheimhouding voort te zetten
 6. Vervolg verstrekken informatie t.b.v. behandelen Statenvoorstel Toetsingskader verkoop Indaver (DELTA NV)
  In aanwezigheid van de heren Vink (Emendo Capital BV) en Kamerbeek (CEO DELTA NV).
   
 7. Volgende vergadering
  Vrijdag 17 oktober 2014, om 9.30 uur.
   
 8. Sluiting