Extra vergadering Provinciale Staten van 26 mei 2014

Datum: 26 mei 2014
Starttijd: 19:00
Locatie: Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland.

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
  1. Brief van de Regionale OmgevingsDienst RUD Zeeland van 25 maart 2014 met conceptbegroting 2015 RUD Zeeland
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij brief van GS van 22 april 2014 met zienswijze op conceptbegroting 2015 RUD Zeeland
 5. Ingekomen stukken GS en CvdK
  Brief van GS van 22 april 2014 met zienswijze op conceptbegroting 2015 RUD Zeeland
  Afdoeningsvoorstel: behandelen / instemmen met voorstel van GS om geen zienswijze in te dienen (afhankelijk van behandeling in commissie REW op 16 mei 2014)
   
 6. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Tweede bestuurlijke consultatie van de concept –Voorkeursstrategie voor de Zuidwestelijke Delta
 7. Vragensessie
 8. Moties niet behorend bij een agendapunt
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd.
   
 9. Sluiting

Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 26 mei 2014
Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 15 april 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Dijk (PVV) over Thermphos
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 22 april 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over trajectcontrole Westerscheldetunnel
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 22 april 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Tilborg (SP) over ontslagen bij Philip Morris
 4. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 22 april 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Meulenberg (CDA) over doelmatigheid van trajectcontroles
 5. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 22 april 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Tilborg (SP) over storten van staalslakken in de Oosterschelde
 6. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 22 april 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over PAS als groene machete tegen Zeeuwse landbouw
 7. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 22 april 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over DELTA dividend
 8. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 22 april 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over sluiting SasGlas in Sas van Gent
 9. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2014 op schriftelijke (art. 44)vragen van het lid Van Tilborg (SP) over fiets-voetveer in eigen beheer
 10. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2014 op schriftelijke (art. 44)vragen van de leden Meulenberg - op 't Hof en De Milliano - van den Hemel (CDA) over gebrek aan gegadigden voor de exploitatie van het fietsvoetveer Breskens - Vlissingen
 11. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over problemen met aanbesteding fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens
 12. Verdagingsbrief van 15 april 2014 over art. 44-vragen van de leden Aalfs en Hijgenaar (D66) over status van de medewerkers van aan de provincie gelieerde dan wel door de provincie gesubsidieerde instellingen
 13. Verdagingsbrief van 22 april 2014 over art. 44-vragen van de leden Meulenberg en De Milliano (CDA) over gebrek aan gegadigden voor de exploitatie van fiets-voetveer Vlissingen-Breskens
 14. Verdagingsbrief van 22 april 2014 over art. 44-vragen van het lid Robesin (PvZ) over de problemen met aanbesteding fiets-voetveer tussen Vlissingen-Breskens