Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Bestuur,
Financiën en Welzijn.

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief Stichting Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie van 20 november 2014
  Met verzoek provinciale bijdrage.
   
 6. Statenvoorstel Archiefverordening 2013
 7. De Rekenkamer Zeeland
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 31 oktober 2014 met rapport 'Deelnemingen: overzicht en inzicht'
  2. Concept-statenvoorstel Aanbevelingen Rekenkamerrapport 'Deelnemingen: overzicht en inzicht'
 8. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie ZSP
 9. Statenvoorstel Legesverordening en grondwaterheffingsverordening
 10. Statenvoorstel 13e begrotingswijziging 2014
 11. Presentatie op verzoek van de heer Haaze over defiscalisering Westerscheldetunnel
 12. Conceptverslag vergadering 17 oktober 2014 met Advies aan Presidium
 13. Toezeggingenlijst
 14. Volgende vergadering
  Vrijdag 23 januari 2015, om 9.30 uur.
   
 15. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief IPO van 15 oktober 2014 met aanbieding KOMPAS 2020
 2. Jaarbericht Eerste Kamer, Parlementair jaar 2013-2014
 3. Brief Raad voor de financiële verhoudingen van 13 november 2014 met Advies 'Tussen betalen en bepalen, publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief'