Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
15:30 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Bestuur,
Financiën en Welzijn.  

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 19 juni a.s. om 9.30 uur aanleveren)
  • Vaste terugkerende agendapunten:
   • IPO in relatie tot provinciefinanciën
   • Transitie jeugdzorg
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 27 mei 2014
   Over Plan van Aanpak Zeeland ZO (Tafel van 15).
   
 6. Initiatiefvoorstel
  Van de leden Evertz (PvdA), Van Burg (SGP), Van Unen (SP) en Werkman (VVD) over het aanstellen van een ‘Verkenner samenwerking Zeeuwse zorg’.
   
 7. Statenvoorstel Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland
 8. Statenvoorstel Tour de France 2015
 9. Statenvoorstel 8e wijziging begroting Provincie Zeeland
 10. Gewijzigd Initiatiefvoorstel PVV: defiscalisering Westerscheldetunnel
 11. Brief Water Natuurlijk te Leiden van 8 april 2014
  Over regeling geborgde zetels in waterschapsbesturen (via PS-vergadering van 25 april jl.).
   
 12. Stuurgroep Zeeland 2040: evaluatie Zeeland 2040
 13. Conceptverslag vergadering 23 mei 2014 met Advies aan Presidium
 14. Toezeggingenlijst
 15. Volgende vergadering
  Vrijdag 12 september 2014, om 9.30 uur.
   
 16. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Afschrift brief Raad van Deelnemers Klaverblad Zeeland van 28 mei 2014 met verzoek deelnemende organisaties