Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
16:00 uur
Online uitzending: 
Online uitzending

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn.

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Vaste terugkerende agendapunten:
   • IPO in relatie tot provinciefinanciën
   • Transitie jeugdzorg in aanwezigheid van de heer De Bat, voorzitter van de Task Force Jeugd Zeeland
    Brief GS van 13 januari 2015 over wachtlijsten jeugdzorg en laatste rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd - 15000512
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 22 januari a.s. om 9:30 uur aanleveren)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief commissaris van de Koning van januari 2015 met jaarverslag 2014 - 15000361
 6. Statenvoorstel Bestuurlijke integriteit - SERV-185
 7. Advies / eindnotitie van de Werkgroep Dualisme
 8. Statenvoorstel Minder geborgde zetels waterschap (wijziging reglement voor het Waterschap Scheldestromen) - BLD-184
 9. Statenvoorstel Startnotitie provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 - BLD-186
  • Brief GS van 9 december 2014 met uitvoeringsprogramma cultuur 2014 (realisatie) en 2015 - 14018536
 10. Statenvoorstel Financiële eindsprint - STR-190
 11. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie Westerscheldetunnel - SERV-192
  • Brief GS van 25 november 2014 inzake aanbieden Koers 2015 van NV WST aan PS (ter behandeling overgedragen door PS) - 14017786
 12. Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2015 provincie Zeeland - SERV-194
 13. Statenvoorstel 4e wijziging begroting 2015 provincie Zeeland - SERV-193
 14. Brief ministerie van BZK van 15 december 2014 over financieel toezicht: vorm en bevindingen 2015 - 14018242
  • Brief GS van 20 januari 2015 over financieel toezicht: vorm en bevindingen 2015 - 15001000
 15. E-mail van WISE International van 11 december 2014 met 'Notitie toekomstige kosten Borssele …' (ter behandeling overgedragen door PS) - 14018543
 16. Conceptverslag vergadering 28 november 2014 met Advies aan Presidium
 17. Toezeggingenlijst
  Hierbij betrekken:
  • Brief GS van 16 december 2014 over afdoening generieke toezeggingen (BFW nr's. 143, 145, 146 en 152) - 14018939
  • Brief GS van 6 januari 2015 met afdoening toezeggingen 198, 199 en 200 inzake verheldering communicatie DELTA NV - 15000208
 18. Volgende vergadering: vrijdag 6 maart 2015, om 9:30 uur
 19. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief ministerie van BZK van 5 december 2014 over wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen - 14018589
 2. Brief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014 met circulaire over per 1 januari 2015 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van provincies en correctie m.b.t. de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor staten- en commissieleden - 14019442
 3. Brief GS van 9 december 2014 met Quick scan Renovatie­potentieel Gebouwencomplex Vlissingen ADRZ - 14018938
 4. Brief Raad voor het openbaar bestuur van 11 december 2014 met advies 'Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid' - 14018302
 5. Brief bestuur Rekenkamer Zeeland van 15 december 2014 over onderzoeksprogramma 2015 - 14018913
 6. Brief GS van 16 december 2014 met voortgangsbericht zienswijzen Plan van aanpak Zeeland ZO - 14018277
 7. Brief GS van 6 januari 2015 met jaarplan 2015 Nieuwe Wegen, voortgang en voorgenomen activiteiten komende jaren - 15000263
 8. Brief GS van 6 januari 2015 met Bevolkings- en huishoudenprognose Zeeland 2014 - 15000262
 9. Brief GS van 13 januari 2015 met Besluit Informatiebeheer provincie Zeeland 2014 - 15000514
 10. Brief GS van 20 januari 2015 met reactie op brief van Ministerie van BZK van 5 december 2014 over Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen - 15000888