Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
12:30 uur

Agenda

Tweede gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn.

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 8 juli 2014 over Nationale Viering van de Bevrijding 2015 en de 70-jarige Herdenking Bevrijding van Zeeland (ter behandeling gevraagd door de heer Babijn, CDA).
   
 6. Voorbespreking accountantscontrole
  Over jaarrekening provincie 2014 (preauditgesprek) met de heren Veldhuis RA en Capelle (Deloitte Accountants).
   
 7. Brief GS van 1 juli 2014 met jaarverslag Zeeuwse Lobbyist in Den Haag 2013 (ter behandeling gevraagd door de heer Babijn, CDA).
   
 8. Statenvoorstel 9e wijziging begroting Provincie Zeeland
 9. Brief GS van 1 juli 2014  over meicirculaire 2014 provinciefonds en indexering vanaf 2015 (door Provinciale Staten ter behandeling aan commissie BFW overgedragen).
   
 10. Brief GS van 19 augustus 2014 over uitgangspunten en onderwerpen in de aandeelhoudersstrategie van de NV Westerscheldetunnel.
   
 11. Ontwikkelingen regionale nieuwsvoorziening
  1. Brief van P.B. Colijn (ChristenUnie) van 1 juli 2014 over toekomstvisie regionale media
  2. Afschrift brief Omroep Zeeland en PZC aan GS van 22 juli 2014 over ontwikkelingen regionale nieuwsvoorziening in Zeeland
  3. Afschrift brieven GS van 19 augustus 2014 aan Omroep Zeeland en PZC over ontwikkelingen regionale nieuwsvoorziening in Zeeland
 12. Statenvoorstel Advies aan Commissariaat van de Media
  Voor nieuwe zendmachtiging Omroep Zeeland.
   
 13. Statenvoorstel Bijdrage onderhoud dak Zeeuwse Bibliotheek
 14. Brief GS van 26 juni 2014
  Over opheffen geheimhouding door GS verstrekte informatie in vergadering commissie BFW 23 mei 2014 (door Provinciale Staten ter behandeling aan commissie BFW overgedragen).
   
 15. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming geagendeerd waren, en ter behandeling zijn teruggevraagd
  Zie voor uitleg de uitnodigingsbrief.
   
 16. Conceptverslag vergadering 20 juni 2014 met Advies aan Presidium
 17. Toezeggingenlijst
  1. Afschrift brief GS aan diverse organisaties van 24 juni 2014 over gewijzigde norm voor topinkomens (PS-toezegging 184)
  2. Brief GS van 8 juli 2014 over uitwerking Zeeland 2040 (PS-toezegging 171)
  3. Brief GS van 19 augustus 2014 met afhandeling toezeggingen over fusie Scoop-ZB, alsmede over cultuur aan BFW nr. 151 en PS nr's. 102, 169 en 170
  4. Brief GS van 19 augustus 2014 met afhandeling toezegging BFW nr. 152 inzake Tour de France
 18. Volgende vergadering
  Vrijdag 17 oktober 2014, om 9.30 uur.
   
 19. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief voorzitter commissies voor bezwaar-, beroep- en klaagschriften van de Provincie Zeeland van juni 2014 met jaarverslag 2013
 2. Brief gemeente Schouwen-Duiveland van 1 juli 2014 over plan van aanpak Zeeland ZO van Tafel van 15
 3. Brief NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ van juni 2014 met jaarverslag EPZ 2013
 4. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 juni 2014 over besluit harmonisatie en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
 5. Brief GS van 26 augustus 2014 over benoeming en verstrekking opdracht "Verkenner Samenwerking Zeeuwse Zorg"
 6. Brief GS van 3 september 2014 inzake Rapportage begrotingsscan Vlissingen 2014