Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur
Einde: 
12:15 uur

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn.

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 16 januari  a.s. om 9:30 uur aanleveren)
  • Vaste terugkerende agendapunten:
   • IPO in relatie tot provinciefinanciën
   • Transitie Jeugdzorg: Brief GS van 10 december 2013 over Transitie jeugdzorg - 13027685
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Fusie Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP
  1. Brief van GS van 10 december 2013 met toelichting op het feitenrelaas fusie Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP - 13027330
  2. Brief van Ondernemingsraad SCOOP van 11 december 2013 over de frictiekosten
  3. Brief van Vakorganisaties CNV Publieke Zaak en Abvakabo-FNV van 12 december 2013 over Zeeuwse Bibliotheek-SCOOP
  4. Brief van Ondernemingsraad Zeeuwse Bibliotheek van 11 december 2013 met reactie op sociaal plan
  5. Brief GS met antwoorden n.a.v. discussie in Provinciale Staten van 13 december 2013
  6. Brief ZB en SCOOP over samenwerking van 13 januari 2014
 6. Brief GS van 17 december 2013
  Over referendumverordening Provincie Zeeland
   
 7. Defiscalisering Westerscheldetunnel
  1. Initiatiefvoorstel van het lid Haaze (PVV) over defiscalisering Westerscheldetunnel
  2. Brief GS van 17 december 2013 over Vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven
 8. Conceptverslag vergadering 29 november 2013 met advies aan Presidium
 9. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 10 december met afhandeling toezegging 126 BFW
  2. Brief GS van 10 december met afhandeling toezegging 127 BFW
  3. Brief GS van 17 december 2013 met verslag overleg veerkrachtig bestuur
  4. Brief GS van 17 december 2013 met toezending motie frictiekosten transitie jeugdzorg
 10. Volgende vergadering
  Vrijdag 21 februari 2014, 9.30 uur.
   
 11. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief ViaZorg van 14 november 2013 met Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor Zorg
 2. Brief GS van 19 november 2013 met Koers 2014 NV Westerscheldetunnel
 3. Brief Rekenkamer Zeeland van 2 december 2013 over onderzoeksprogramma 2014
 4. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 december 2013 met circulaire bezoldiging CvdK's, (onkosten)vergoeding leden gedeputeerde staten, leden provinciale staten en commissieleden
 5. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 december 2013 over vernietigingsverzoek PVV-fractie Staten
 6. Brief Raad voor het openbaar bestuur van 13 december 2013 met boekje Roblezing 'Politieke retoriek, de markt en de angst voor de dood. Verslag van de tiende Rob-lezing door Louise Gunning'
 7. Brief GS van 17 december 2013 met schriftelijke reactie op inspraak door KNFm Zeeland