Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
14:35 uur

Agenda

Tweede gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie
Bestuur, Financiën en Welzijn.

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 16 oktober a.s. om 9.30 uur aanleveren)
  • Vaste terugkerende agendapunten:
   • IPO in relatie tot provinciefinanciën
   • Transitie jeugdzorg
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Rekenkamer Zeeland
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 14 juli 2014 met quick scan Rekenkamer Zeeland 'Opvolging aanbevelingen: een terugblik'
  2. Concept-statenvoorstel aanbevelingen quick scan Rekenkamer Zeeland 'Opvolging aanbevelingen: een terugblik'
 6. Statenvoorstel Programmabegroting 2015, inclusief meerjarenraming
  1. Brief GS van 23 september 2014 over gevolgen Miljoenennota
  2. Brief GS van 30 september 2014 over septembercirculaire 2014
  3. Brief GS van 7 oktober 2014 over Tweede ronde van beantwoording van technische vragen over de Begroting 2015 inclusief meerjarenraming
 7. Statenvoorstel Najaarsnota 2014
 8. Statenvoorstel begroting 2015
  Inclusief meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen.
   
 9. Statenvoorstel 10e begrotingswijziging 2014
 10. Statenvoorstel 1e begrotingswijziging 2015
 11. Statenvoorstel 11e begrotingswijziging 2014
 12. Statenvoorstel 12e begrotingswijziging 2014
 13. Statenvoorstel 2e begrotingswijziging 2015
 14. Brief GS van 9 september 2014
  Over toets aandeelhoudersbelangen DELTA NV.
   
 15. Statenvoorstel Toetsingskader verkoop Indaver (DELTA NV)
 16. Brief voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter Raad van Bestuur DELTA NV van 7 oktober 2014
  Over DELTA NV en Provinciale Staten.
   
 17. Statenvoorstel Vertegenwoordiging van Provinciale Staten in bezwaar- en beroepszaken Wet Luchtvaart
 18. Statenvoorstel verlengen huidige cultuurnotaperiode met één jaar
 19. Conceptverslag vergadering 12 september 2014 met Advies aan Presidium
 20. Toezeggingenlijst
  1. Conceptverslag vergadering 22 september 2014
  2. Conceptverslag vergadering 6 oktober 2014
  3. Brief GS van 2 september 2014 met afhandeling toezegging BFW nr. 148 inzake verslagen Tafel van 15 en voortgangsbericht van 19 augustus 2014
  4. Brief GS van 9 september 2014 met afhandeling commissietoezegging 115 over (verbetering) informatievoorziening via provinciale website
 21. Volgende vergadering
  Vrijdag 28 november 2014, om 9.30 uur.
   
 22. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief GS van 30 september 2014 over voorbereiding Statenvoorstel wijziging Reglement Waterschap Scheldestromen (minder geborgde zetels); voortgang procedure
 2. Brief GS van 7 oktober 2014 over Benoeming voorzitter RvC en procedurebenoeming nieuwe commissaris DELTA NV
 3. Brief GS van 7 oktober 2014 over halfjaarbericht 2014 DELTA NV