Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
15:00 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en
Welzijn.

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 20 februari  a.s. om 9.30 uur aanleveren)
  • Vaste terugkerende agendapunten:
   • IPO in relatie tot provinciefinanciën
   • Transitie jeugdzorg
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief commissaris van de Koning
  Van 6 januari 2014 over jaarverslag 2013.
   
 6. Initiatiefvoorstel GroenLinks
  Toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie Zeeland.
   
 7. Brief GS van 28 januari 2014 over Referendumverordening Provincie Zeeland.
 8. Defiscalisering Westerscheldetunnel
  1. Initiatiefvoorstel van het lid Haaze (PVV) over defiscalisering Westerscheldetunnel
  2. Brief GS van 17 december 2013 over Vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven
 9. Bezuinigingen
  1. Statenvoorstel invulling taakstellende bezuinigingen najaarsnota 2013 / begroting 2014
  2. Brief GS van 28 januari 2014 over bezuinigingen
 10. Aangepast statenvoorstel Besluit Financieringsstatuut 2013 Provincie Zeeland
 11. Statenvoorstel 3e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
 12. Statenvoorstel Wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013
  Inhoudende aanpassing van artikel 5 Provinciale topinkomensnorm.
   
 13. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 december 2013
  Met circulaire bezoldiging CvdK's, (onkosten)vergoeding leden Gedeputeerde Staten, leden Provinciale Staten en commissieleden.
   
 14. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 december 2013
  Over vernietigingsverzoek PVV-fractie Statenbesluit begroting 2014.
   
 15. Financieel toezicht
  1. Brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 december 2013 over financieel toezicht: vorm en bevindingen 2014
  2. Brief GS van 28 januari 2014 met reactie op bevindingen financieel toezicht; vorm en bevindingen 2014
 16. Conceptverslag vergadering 17 januari 2014 met Advies aan Presidium
 17. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 7 december 2013 met afhandeling toezegging aan PS nr. 160
  2. Brief GS van 14 januari 2014 met verantwoording AvA Attero-commissie (DELTA NV)
  3. Brief GS van 28 januari 2014 over toezegging nr.117 Statencommissie BFW jaarschijven beleidsprogramma
  4. Brief GS van 28 januari 2014 over samenwerking met Waterschap Scheldestromen op gebied van vaartuigen bij (onderhouds) werkzaamheden
  5. Brief GS van 28 januari 2014 met afdoening PS-toezegging 101 (en diverse commissie REW)
 18. Volgende vergadering
  Vrijdag 4 april 2014, om 9.30 uur.
   
 19. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief GS van 17 december 2013 met financieel plan DELTA NV
 2. Brief GS van 14 januari 2014 over aanbevelingen uit Managementletter 2013 accountant
 3. Brief GS van 14 januari 2014 over informatie-uitwisseling met PS onder geheimhouding
 4. Brief GS van 14 januari 2014 over beëindigen voorpublicatie openbare GSagenda
 5. Brief gemeente Hulst van 15 januari 2014 met motie krimpgelden provincie Zeeland
 6. Brief GS van 28 januari 2014 over Workshop opbouw begroting 2015
 7. Afschrift brief KNFM afdeling Zeeland van 23 januari 2014 met bezwaarschrift tegen beëindiging provinciale ondersteuning
 8. Afschrift brief Raad voor de leefomgeving en infrastructuur van 15 januari 2014 over langer zelfstandig wonen, een gedeelde opgave voor wonen, zorg en welzijn
 9. Brief gemeente Sluis van 3 februari 2014 met motie gemeenteraad over krimpgelden
 10. Brief GS van 4 februari 2014 over veerkrachtig Zeeuws bestuur