Locatie: 
Statenzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
14:15 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en
Welzijn.

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 22 mei a.s. om 9.30 uur aanleveren)
  • Vaste terugkerende agendapunten:
   • IPO in relatie tot provinciefinanciën
   • Transitie jeugdzorg
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Gewijzigd initiatiefvoorstel van het lid Haaze (PVV) over defiscalisering Westerscheldetunnel
 6. Brief Deloitte Accountants van mei 2014
  Met accountantsverslag jaarrekening Provincie Zeeland 2013 (in aanwezigheid accountant de heer W. Veldhuis).
   
 7. Statenvoorstel Jaarstukken 2013 Provincie Zeeland
 8. Statenvoorstel Jaarrekening 2013 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen
 9. Statenvoorstel 5e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
 10. Statenvoorstel 6e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
 11. Statenvoorstel 7e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
 12. Statenvoorstel Programma-indeling begroting 2015
 13. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2014
 14. Brief Water Natuurlijk te Leiden van 8 april 2014
  Over regeling geborgde zetels in waterschapsbesturen (via PS-vergadering van 25 april jl.).
   
 15. Conceptverslag vergadering 4 april 2014 met Advies aan Presidium
 16. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 15 april 2014 met afhandeling toezegging BFW 144 over toetsingskader opclassificatie gemeente Sluis
  2. Brief GS van 15 april 2014 over afdoening toezegging BFW nr. 95 inzake gevolgen BTW-compensatiefonds
 17. Volgende vergadering
  Vrijdag 20 juni 2014, om 9.30 uur.
   
 18. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief GS van 27 maart 2014 over Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 'Een kwestie van evenwicht'
 2. Brief GS van 1 april 2014 met onderzoeksprogramma 2014 met onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
 3. Brief GS van 22 april 2014 met jaarverslag 2013 van NV Westerscheldetunnel