Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
13:30 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Bestuur,
Financiën en Welzijn.

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 3 april  a.s. om 9.30 uur aanleveren)
  • Vaste terugkerende agendapunten:
   • IPO in relatie tot provinciefinanciën
   • Transitie jeugdzorg
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Nieuwe wegen Leefbaarheid & Bevolking 2014-2018
 6. Brief GS van 11 februari 2014
  Over opclassificatie gemeente Sluis.
   
 7. Brief GS van 25 februari 2014
  Over opstelling en ondertekening intentieverklaring nieuwbouw ziekenhuislocatie Mortiere.
   
 8. Statenvoorstel wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 inhoudende aanpassing van artikel 5 Provinciale topinkomensnorm.
   
 9. Statenvoorstel verordening systematische toezichtinformatie Zeeland.
   
 10. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 december 2013
  Over vernietigingsverzoek PVV-fractie Statenbesluit begroting 2014.
   
 11. Brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 december 2013
  Over financieel toezicht: vorm en bevindingen 2014.
   
 12. Brief GS van 11 maart 2014
  Over bouwgrondexploitatie Zeeuwse gemeenten.
   
 13. Cultuurbeleid
  1. Brief GS van 11 februari 2014 met uitvoeringsprogramma cultuur 2014
  2. Brief GS van 25 maart 2014 met stand van zaken beeldende kunst (PS-toezegging 105) en serieuze muziek
 14. Conceptverslag gezamenlijke commissievergadering op 17 januari 2014
  Over Toekomstvisie Zeeland 2040.
   
 15. Conceptverslag vergadering 21 februari 2014
  Met Advies aan Presidium.
   
 16. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 7 januari 2014 met afhandeling PS-toezegging 160
  2. Brief GS van 11 februari 2014 over afhandeling toezegging PS 159
  3. Brief GS van 11 februari 2014 over afhandeling toezegging BFW 125 en PS 156
  4. Brief GS van 25 februari 2014 met afhandeling PS-toezegging 41 en BFW 90
  5. Brief GS van 11 maart 2014 over update proces onderzoek strategie DELTA NV
  6. Brief GS van11 maart 2014 over provinciale investeringen in gemeenten
 17. Volgende vergadering
  Vrijdag 23 mei 2014, om 9.30 uur.
   
 18. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief GS van 11 februari over uitkomsten project Bureau Jeugdzorg Zeeland
 2. Brief GS van 25 februari over jeugdzorg, positionering taken Bureau Jeugdzorg Zeeland
 3. Brief GS van 18 maart 2014 met afschrift brieven aan gemeenten Sluis en Hulst over krimpgelden Provincie Zeeland
 4. Brief GS van 18 maart 2014 met Uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie 2014