Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
Einde: 
14:50 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Economie en Mobiliteit.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. Begroting 2015
  1. Statenvoorstel Vaststellen begroting 2015 inclusief meerjarenraming (voor zover het de onderwerpen van de commissie E&M betreft)
  2. GS-brief van 23 september 2014 over Miljoennota (betrekken bij agendapunt 5 en 6)
 6. Statenvoorstel Najaarsnota
  (voor zover het de onderwerpen van de commissie E&M betreft)
   
 7. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. GS brief ter afdoening van toezeggingen aan PS nr. 173 en 176
  2. GS brief ter afdoening van PS nr. 196, werknemers Neckermann
 8. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd
  Zie voor uitleg de uitnodigingsbrief.
   
 9. Conceptverslag commissie Economie en Mobiliteit van 8 september 2014
 10. Volgende vergadering
  Maandag  24 november 2014, 13.30 uur.
   
 11. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. GS brief met Eindrapportage Fietsongevallen bij 50-plussers in Zeeland
 2. Conceptverslag vergadering OPOV van 9 september 2014