Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
Einde: 
15:45 uur

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
   Memo d.d. 12 juni 2014 over raadpleging commissieleden over opgaven mobiliteitsbeleid
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. Brief GS van 2 juni 2014
  Met Jaarstukken Zeeland Seaports 2013.
   
 6. GS brief van 20 mei 2014
  Over de Havenmonitor (toezegging aan cie. nr. 50).
   
 7. GS brief van 11 juni 2014
  Over Aandeelhoudersstrategie Zeeland Seaports (n.a.v. motie 43).
   
 8. Brief GS van 3 juni 2014
  M.b.t. de voortgang instrument revolverende fondsen.
   
 9. Jaarstukken 2013 N.V. Economische Impuls
 10. E-mailbericht van de heer E. van den Bossche m.b.t. Tractaatweg
 11. Bijgewerkte toezeggingenlijst
 12. Conceptverslag commissie Economie en Mobiliteit van 19 mei 2014
 13. Volgende vergadering
  Maandag 8 september 2014, 13.30 uur.
   
 14. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Halfjaarlijkse rapportage m.b.t. de voortgang van het project Sluiskiltunnel