Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
Einde: 
15:10 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Economie en
Mobiliteit.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. Presentatie eindrapport Project Zeeuwse Tong
  Door de voorzitter, de heer R. Platschorre.
   
 6. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. GS brief van 26 november 2013 over Plan van Aanpak Marketing en Promotie(toezegging aan PS 112)
  2. GS brief van 21 januari 2014 ter afdoening van diverse toezeggingen openbaar vervoer (PS 108, 133,139, 141 en 142)
 7. Conceptverslag commissie Economie en Mobiliteit van 13 januari 2014
 8. Volgende vergadering
  Maandag 31 maart 2014, 13.30 uur.
   
 9. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. GS brief van 7 januari 2014 over Bio Base Europe Training Center
 2. GS brief van 21 januari 2014 over Raad van Toezicht stichting Biobased Delta
 3. GS brief van 8 januari 2014 met Jaarplan 2014 Economische Impuls Zeeland
 4. Brief van CDA Borsele over fietstunnel Sloeweg