Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
Einde: 
16:30 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Economie en Mobiliteit

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. Statenvoorstel Evaluatie- en Startnota Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
 6. Statenvoorstel realisering verbreding Tractaatweg
 7. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2014
  In deze vergadering kan inhoudelijk worden ingegaan op de onderdelen die deze commissie betreffen, te weten: hoofdstuk 2.3 en 2.5, van hoofdstuk 5 punt 5, en van de Bijlage grote projecten: Verbreding Tractaatweg, Sloeweg en Sluiskiltunnel.
   
 8. Statenvoorstel Jaarrekening Provincie Zeeland
  Voor zover het de onderwerpen Economie en Mobiliteit betreft.
   
 9. Brief GS van 22 april 2014
  Over de aanbesteding van de concessie openbaar vervoer in Zeeland (dit is besloten in PS van 25 april 2014).
   
 10. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. GS brief m.b.t. vragen over restlevensduur Zeelandbrug, toezegging commissie nr. 73
  2. GS brief over impact klimaatverandering op waterveiligheid, toezegging commissie nr. 75
 11. Conceptverslag commissie Economie en Mobiliteit van 31 maart 2014
 12. Brief van De Pooter Olie (DPO) over gedupeerde grensstations
  Ter behandeling teruggevraagd door de heer J. Oudeman, CDA.
   
 13. Volgende vergadering
  Maandag 16 juni 2014, 13.30 uur.
   
 14. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Concept Verslag OPOV van 8 april 2014