Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur

Agenda

Tweede gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie
Economie en Mobiliteit.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. GS brief met Zeeland Seaports Jaarplan en Begroting 2015
  Rapportage garanties en lening van ZSP aan WarmCO2. Dit agendapunt wordt voorafgegaan door een presentatie door de heer J. Lagasse, CEO van Zeeland Seaports.
   
 6. Statenvoorstel Jaarplan 2015 Economische Agenda
 7. Openbaar vervoer
  1. Brief van de Dorpsraad IJzendijke d.d. 13 november 2014 over busvervoer
  2. Brief van burger over busvervoer in IJzendijke
  3. GS brief over jaarlijkse rapportage klachtenafhandeling OV 2013 (ter behandeling geagendeerd op verzoek van dhr. F. de Kaart)
 8. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. GS brief inzake Hoondert, toezegging cie. nr. 68 GS brief inzake procedure Hoondert, toezegging cie. nr. 68
  2. GS brief inzake openbaar busvervoer, toezegging cie. nr. 70
  3. GS brief inzake accountantsverklaring Zeeland Seaports, toezegging 82
  4. GS brief over implementatietraject Westerschelde Ferry B.V., PS toezegging 202
 9. Conceptverslag commissie Economie en Mobiliteit van 13 oktober 2014
 10. Volgende vergadering
  Maandag  13 oktober 2014 2014, 13.30 uur.
   
 11. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Conceptverslag OPOV 4 november 2014
 2. GS brief over voortgang fietsvoetveer