Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
Einde: 
16:50 uur

Agenda

Openbare vergadering van de Commissie Economie en Mobiliteit.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)Informatie over de nieuwe concessie OV/PvE wordt niet geagendeerd
 5. Statenvoorstel Jaarplan 2014 Economische Agenda
  1. Brief GS van 17 december 2013 inzake voortgang toezegging over revolverende fondsen (afdoening toezegging PS nr. 114)
  2. Brief GS van 17 december 2013 over de middelen voor de Economische Agenda (afdoening toezegging PS nr. 116)
  3. Brief GS van 10 december 2013 over cofinanciering Economische Agenda 2013 (toezegging aan de commissie BFW)
  4. Brief GS van 10 december 2013 met gespecificeerd overzicht bestedingen per business case (toezegging aan PS nr. 155)
 6. Brief GS over Kwaliteitsnet Goederenvervoer Zeeland en doorgaand vrachtverkeer
  Voorafgegaan door een presentatie van de twee betreffende onderzoeken (was ter informatie geagendeerd op 25 november 2013 en ter behandeling teruggevraagd).
   
 7. Brief van het ZMF
  Programma van Eisen OV (t.k.n. geagendeerd op 25 november 2013 en ter behandeling teruggevraagd).
   
 8. Brief van de OR van Veolia
  Programma van Eisen OV (t.k.n. geagendeerd op 25 november 2013 en ter behandeling teruggevraagd).
   
 9. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 19 november 2013 over onderzoek omleidingssystematiek bij afsluitingen Vlaketunnel, toezegging aan PS nr. 153
  2. Brief GS van 26 november 2013 over Plan van Aanpak Marketing en Promotie (toezegging PS 112)
  3. Brief GS van 10 december 2013 met voortgangsrapportage verbetering doorstroming noord-zuid verbinding (motie en toezegging)
 10. Conceptverslag commissie Economie en Mobiliteit van 25 november 2013
 11. Volgende vergadering
  Maandag 17 februari 2014, 13.30 uur.
   
 12. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Conceptverslag OPOV van 26 november 2013
 2. Conceptverslag OPOV van 16 december 2013