Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
Einde: 
16:40 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Economie en
Mobiliteit.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. Brief van "Burgers tegen Veolia" d.d. 18 februari 2014
 6. Mailbericht van de heer J.S. Janse over spoorproject Goes
 7. Statenvoorstel inzake het verstrekken van een lening t.b.v. oprichting Kredietunie Zeeland.
  De behandeling van dit statenvoorstel wordt voorafgegaan door een presentatie door de heer Jan Kees Oorthuijs, (operationeel) manager van Kredietunie Zeeland.
   
 8. Statenvoorstel verhogen projectbudget voor de Sloeweg naar 58 miljoen.
   
 9. Brief GS van 11 maart 2014
  M.b.t. Digitale Agenda – onderzoeksrapport en SERadvies.
   
 10. GS brief van 8 januari 2014
  Met Jaarplan 2014 Economische Impuls Zeeland (t.k.n. op agenda van februari, en ter behandeling gevraagd door fracties SP en D66).
   
 11. GS brief van 7 januari 2014
  Over Bio Base Europe Training Center (t.k.n. op agenda van februari, en ter behandeling gevraagd door D66-fractie).
   
 12. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. GS brief aan Staatssecr. van Financiën n.a.v. motie 46 over negatieve effecten accijnsmaatregel
  2. GS brief over toezegging aan PS nr. 136 over energietransitie bij particulieren
  3. GS brief van 25 februari 2014 met stand van zaken motie stageloket nr. 37
  4. GS brief over toezegging aan cie. nr. 74, verplaatsen benzinestations Kats
  5. GS brief over toezegging aan cie. nr. 71, activiteiten Strategic Board
  6. GS brief over toezegging aan PS nr. 174 – koepelvisie en resultaten van de Strategic Board
  7. GS brief over toezegging aan PS nr. 144, promotie fietsrouteplanner
 13. Conceptverslag commissie Economie en Mobiliteit van 17 februari 2014
 14. Volgende vergadering
  Maandag 19 mei 2014, 13.30 uur.
   
 15. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Mail aan statenleden over "aantasting toegankelijkheid Fietsveer Veere-Kamperland v.v." en reactie hierop van gedeputeerde Schönknecht
 2. GS brief met een terugblik op de communicatieacties "OV Zeeland, De goede kant op", 2013
 3. Actieprogramma PVVP 2014
 4. Conceptverslag OPOV 11 februari 2014
 5. GS brief met Werkplan Verkeersveiligheid Zeeland 2014