Vergadering Commissie Economie en Mobiliteit van 8 september 2014

Datum: 8 september 2014
Starttijd: 13:30
Locatie: Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Economie en
Mobiliteit.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. Korte film, "Zeeland, something different", wordt vertoond op verzoek van gedeputeerde Schönknecht
 6. Statenvoorstel fiets-voetveer Vlissingen-Breskens, Fast Ferry
 7. Brief van Tankstation Carwash Peeters v.o.f. te Kelpen-Oler van 12 juni 2014
  Over saneringsslag tankstation grensgebied.
   
 8. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. GS brief van 1 juli 2014 bij ANWB-onderzoek verkeersveiligheid provinciale wegen Zeeland (toezegging aan PS nr. 181)
  2. GS brief van 8 juli 2014 over vervangend vervoer bij uitval fietsvoetveer (toezegging aan commissie nr. 66)
  3. GS brief met Actieplan Digitale Agenda (toezegging aan commissie nr. 78)
  4. GS brief met eindrapportage knelpunten en oplossingsrichtingen N256 Goes Zierikzee (ter afdoening van motie 23)
  5. Verslag POVV 6 februari 2014 (toezegging aan commissie nr. 80)
 9. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd
  Zie voor uitleg de uitnodigingsbrief
  1. Brief van FNV Bedrijfsafdeling Bestuur Zeeuws Vlaanderen over de buurtbus, d.d. 17 juli 2014 (ter behandeling teruggevraagd door de heer De Kaart)
  2. Brief GS over Europese aanbesteding openbaar vervoer over de weg Provincie Zeeland 2015-2024
 10. Conceptverslag commissie Economie en Mobiliteit van 16 juni 2014
 11. Volgende vergadering
  Maandag  13 oktober 2014, 13.30 uur.
   
 12. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 17 juni 2014 m.b.t. Vraagbundelproject Sluis (digitale agenda)
 2. Conceptverslag vergadering OPOV van 17 juni 2014