Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen gewijzigde agenda
 3. Informatie-uitwisseling
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Kadernota provinciaal grondbeleid en vastgoed - UITV-031
 6. E-mail Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten van 17 november 2015 met Kustanalyse 2015 - 15016593
 7. Brief GS van 8 december 2015 over voortgang actualisatie GREX Waterdunen - 15017988
 8. Conceptverslag van commissie Ruimte van 13 november 2015
 9. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 10 november 2015 met beantwoording toezegging 7 inzake verwerken tuinbouwafval in Terneuzen - 15015651
  2. Brief GS van 24 november 2015 met beantwoording toezegging 14 inzake munitiestort Oosterschelde - 15016849
 10. Presentatie Ministerie EZ/Tennet over 380kV hoogspanningsverbinding
  1. Brief GS van 12 januari 2016 aan Minister EZ over nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding - 160xxxx
  2. Brief ZMf van 12 januari 2016 over nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding - 160xxxx
 11. Volgende vergadering: 12 februari 2016, aanvang: 09:00 uur
 12. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 3 november 2015 over cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang - 15015544
 2. Brief GS van 1 december 2015 over instemming met partiële herziening PAS - 15017367
 3. Brief AB Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 8-12-2015 met vastgestelde 2e begrotingswijzigingen 2015 en 2016 van het 'schap' - 15017854