Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Ruimte 16 november 2018

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief Stichting DierenLot van 6 november 2018 over afschieten katten -18928549
  2. Publicatie - Inspreektekst namens Dierenlot over Feiten over zwerfkatten op een rij Zeeland - 18931059
  3. Publicatie - Inspreektekst namens Stichting Zwerfkatten Nederland over verwilderde zwerfkatten - 18931067
 5. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving, meer prioriteit voor Zeeuwse Biodiversiteit - 18926349
  1. Brief Nederlandse Oestervereniging van 31 oktober 2018 over Beleidsnota Natuurwetgeving - 18926345
   1. Brief Nederlandse Oestervereniging van 31 oktober 2018 over Beleidsnota Natuurwetgeving - 18926345
   2. Brief (oplegnotitie) Ned.Oestervereniging verbod recreatief rapen schelpdieren (18926345) - 18929077
  2. Brief Stichting Zwerfkatten Nederland van 31 oktober 2018 over verwilderde zwerfkatten Zeeland - 18928086
  3. E-mail Stichting NP De Hoge Veluwe van 1 november 2018 met memorandum 'herstructurering wildbeheereenheden in Nederland' - 18928685
   1. E-mail (oplegnotitie) St. NP De Hoge Veluwe met memo herstructurering van WBEs in NL (18928685) - 18929079
   2. E-mail St Nationaal Park Hoge Veluwe over herstructurering van wildbeheereenheden in Nederland, met bijlage - 18928685
  4. E-mail burger van 8 november 2018 met inspraakreactie op Beleidsnota Natuurwetgeving, m.b.t. onderdeel houtopstanden - 18928777
  5. E-mail ZPG Grondbezit van 9 november 2018 m.b.t. Beleidsnota Natuurwetgeving, over meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit, met bijlage - 18928865
   1. Brief (afschrift) RUD aan GS van 14 november 2018 over stand van zaken Toezicht en handhaving groene wetten - 18929664
   1. Brief GS van 13 november 2018 met afdoening diverse toezeggingen Natuur - 18929493
  1. Brief GS van 30 oktober 2018 over Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving, meer prioriteit voor Zeeuwse Biodiversiteit - 18926349
  2. Statenvoorstel (oplegnotitie) Beleidsnota Natuurwetgeving (18926349) - 18929208
  3. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit - 18928132
  4. Statenvoorstel (bijlage 1) Beleidsnota Natuurwetgeving reacties overlegorganen - 18928133
  5. Statenvoorstel (bijlage 2) Beleidsnota Natuurwetgeving meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit - 18928134
  6. Statenvoorstel (bijlage 3) Wijziging omgevingsverordening 2018 - 18928135
  7. E-mail over beantwoording technische vragen van het lid Rijksen (CU) , met bijlage - 18929141
  8. Statenvoorstel (diverse bijlagen) Behorend bij de wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 18928136
  9. Statenvoorstel (diverse bijlagen) Reacties consultatie Beleidsnota Natuurwetgeving - 18928144
 6. Brief GS van 23 oktober 2018 over voortgang opgave Toekomst landelijk gebied: landbouw én natuur, Zeeuwse Agenda - 18925098
  1. Brief GS (oplegnotitie) over voortgang Opgave Toekomst landelijk gebied (18925098) - 18929080
  2. Brief GS van 23 oktober 2018 over voortgang opgave toekomst landelijk gebied landbouw én natuur, Zeeuwse agenda - 18925098
  3. Brief GS (bijlage 1) - Aandachtsvelden Zeeland werkt met boeren aan een oplossing - 18926751
  4. Brief GS (bijlage 2) - LNV visie Landbouw, natuur en voedsel - 18926752
  5. Brief GS (bijlage 3) - IBP Vitaal Platteland Samenwerkingsovereenkomst - 18926753
  6. Brief GS (bijlage 4) - Concept-Notitie netwerksturing Toekomst landelijk gebied - 18926754
 7. Brief GS van 30 oktober 2018 met voortgangsrapportages grote projecten derde kwartaal 2018- 18926287
  1. Brief GS (oplegnotitie) over voortgang grote projecten derde kwartaal 2018 - 1892833
  2. Brief GS van 30 oktober 2018 over Voortgangsrapportages grote projecten - 18926287
  3. Brief GS (bijlage) Risico's Grote projecten - 18927355
  4. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 IPA rapportage voortgang projecten NPW - 18927353
  5. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 Marinierskazerne - 18927351
  6. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 Thermphos - 18927356
  7. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 Waterdunen - 18927354
 8. Statenvoorstel GREX Waterdunen 2019 - 18928544
  1. Brief GS van 30 oktober 2018 over Statenvoorstel GREX Waterdunen 2019 - 18927713
  2. Statenvoorstel (oplegnotitie) GREX Waterdunen 2019 (18928544) - 18928752
  3. Statenvoorstel GREX Waterdunen 2019, met bijlagen - 18928544
 9. Brief burgers van 24 juni 2018 over tegengaan plastic zwerfafval - 18017116
  1. Brief burgers van 24 juni 2018 over plastic zwerfafval - 18017116
  2. Brief (oplegnotitie) van burgers van 24 juni 2018 over tegengaan plastic zwerfafval (18017116) - 18019075
 10. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 5 oktober 2018
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 5 oktober 2018 - 18925869
 11. Toezeggingenlijst commissie Ruimte, bijgewerkt 8 november 2018 - 18928483
  1. Brief GS van 23 oktober 2018 over afdoeningen diverse toezeggingen en moties gedeputeerde Schönknecht - 18925094
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 23 oktober 2018 over afdoening toezeggingen en motie gedeputeerde Schönknecht (18925094) - 18928488
   2. Brief GS van 23 oktober 2018 over afdoeningen diverse toezeggingen en moties gedeputeerde Schönknecht - 18925094
  2. Brief GS van 1 november 2018 over PS-toezegging betreffende Milieuprogramma 2018-2022 - 18926348
   1. Brief GS (oplegnotitie) PS-toezegging m.b.t Milieuprogramma 2018-2022 (18926348) - 18928489
   2. Brief GS van 1 november 2018 over PS-toezegging betreffende Milieuprogramma 2018-2022 - 1892634f
  1. Toezeggingenlijst commissie Ruimte 05-10-2018, bijgewerkt 08-11-2018 - 18928483
 12. Volgende vergadering: 11 januari 2019, aanvang 9:00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 25 september 2018 over monitor Brzo-inspecties 2017 - 18922372
  1. Brief GS (oplegnotitie) monitor Brzo inspecties 2017 (18922372) - 18929203
  2. Brief GS van 25 september 2018 over Monitor Brzo inspecties 2017 - 18922372
  3. Publicatie - Monitor naleving en handhaving Brzo bedrijven 2017 - 18924148
  4. Publicatie - Notitie Jaarverslag 2017 - MO Zuid-Holland en Zeeland - 18924150
 16. Brief GS van 30 oktober 2018 over integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2017, met bijlage - 18926316
  1. Brief (oplegnotitie) voortgangsrapportage reg. waterbeheer Zeeland 2017 (18926316) - 18929229
  2. Brief GS van 30 oktober 2018 over Integrale voortgangsrapportage Regionaal Waterbeheer Zeeland 2017, met bijlage - 18926316
 17. Brief GS van 23 oktober 2018 over onderzoeksrapport Zeeuwen over natuuroverlast van ZB Planbureau - 18925097
  1. Brief GS (bijlage) - ZB - onderzoeksrapport over natuuroverlast - 18926748
  2. Brief GS (oplegnotitie) met rapport Zeeuwen over natuuroverlast (18925097) - 18928832
  3. Brief GS van 23 oktober 2018 over onderzoeksrapport Zeeuwen over natuuroverlast van ZB Planbureau - 18925097
 18. Verslagen van de vergaderingen van het Ambtelijk College van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) - 18928338
  1. Publicatie - Kort verslag AC VNSC van diverse vergaderingen 2015 - 2018 - 18928338

Laatste wijziging 18-04-2020 10:30:59