Vergadering Commissie Ruimte 21 januari 2022

21 januari 2022
09:00
Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 28 september 2021 over vastgestelde begroting 2022 en jaarrekening 2020 RUD Zeeland - 97797
  1. Brief GS van 28 september 2021 Vastgestelde jaarrekening 2020 en begroting 2022 RUD - 97797
  2. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Vastgestelde begroting 2022 RUD - 97797
  3. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Vastgestelde begroting 2022 RUD Zeeland en reactie RUD op ingediende zienswijze - 97797
 6. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van "datum"
 7. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
 8. Volgende vergadering: "datum", aanvang 09:00 uur
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming

Laatste wijziging 27-11-2021 21:37:06