Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
10:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Waterdunen - ONTW-095
  1. Brief natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws-Vlaanderen van 19 september 2016 over project Waterdunen - 16013912
 6. Statenvoorstel Verordening kwaliteit VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) omgevingsrecht Zeeland 2016 - BLD-066
  1. Statenvoorstel Verordening kwaliteit VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) omgevingsrecht Zeeland 2016 - BLD-066
 7. Statenvoorstel Implementatie Wet natuurbescherming DIO-WBN-087
  1. E-mail secretaris Federatie Particulier Grondbezit over bestuurssamenstelling en functioneren wildbeheereenheden - 16009560
  2. Brief Dierenbescherming Nederland van 3 oktober 2016 aan PS met zienswijze op Verordening Wet natuurbescherming provincie Zeeland - 16014941
  3. Brief Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging van 4 oktober 2016 aan PS met reactie op Verordening Wet natuurbescherming provincie Zeeland - 16015083
   1. E-mail ZLTO Raad Zeeland aan PS met instemmende reactie op brief van de Koninklijke Jagersvereniging, agendapunt 7.3
  4. Brief Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, regio Zeeland van 5 oktober 2016 aan PS met reactie op Verordening Wet natuurbescherming provincie Zeeland - 16015251
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Implementatie Wet natuurbescherming DIO-WBN-087
  2. Statenvoorstel Implementatie Wet natuurbescherming DIO-WBN-087
 8. Brief GS van 13 september 2016 over jaarplan Omgevingsplan - 16013907
  1. Brief GS van 13 september 2016 over jaarplan Omgevingsplan - 16013907
 9. Brief GS van 7 juni 2016 over stand van zaken en jaarrapportages RUD Zeeland - 16008666
  1. Brief GS van 7 juni 2016 over stand van zaken en jaarrapportages RUD Zeeland - 16008666
 10. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 9 september 2016
  1. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 9 september 2016
 11. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 20 september 2016 met inventarisatie zonprojecten - 16013809
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt), behandelen 7-10-2016
 12. Volgende vergadering: 25 november 2016, aanvang 9:00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 5 september 2016 over openstelling vijfde subsidieronde Provinciale Impuls Wonen 2016 - 16012668
  2. Brief GS van 27 september 2016 over Fonds Impuls Bedrijventerreinen - 16013944

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:19