Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda (gewijzigd) commissie Ruimte 8 september 2017 - 17015016
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
   1. Evaluatie Beeldvormende Bijeenkomst Omgevingsvisie
    1. Overige: Evaluatie-enquête BB Energietransitie
    2. Overige: Evaluatie-enquête BB Havenbeleid
    3. Overige: Evaluatie-enquete BB Omgevingsvisie - 17019062
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 4 juli 2017 over afronding Zeeuwse Kustvisie - 17014225
   1. Brief GS (oplegnotitie) afronding Zeeuwse Kustvisie (17014225) - 17016198
   2. Brief GS van 4 juli 2017 over afronding Zeeuwse Kustvisie - 17014225
   3. Overige: Zeeuwse Kustvisie - 17014294
   4. Overige: Notitie overgangsbeleid met kaarten - 17014296
   5. Overige: Convenant Zeeuwse kustvisie - 17014297
   6. Overige: Bijlage Strootman inventarisatie waarden en beleid aan Nederlandse kust - 17014302
   7. Overige: Bijlage ZKA De delta verdient meer - 17014303
   8. Overige: Bijlage ZKA Nieuw evenwicht tussen ontwikkelen en saneren - 17014304
   9. Overige: Bijlage ZKA Vitaliteit verblijfsrecreatie Zeeland - 17014305
   10. Overige: Bijlage Overzichtskaart huidige frequentie strandsuppletie - 17014306
   11. Overige: Bijlage Kustvisiekaarten - 17014307
   12. Overige: Bijlage B&S waardering en strategieën voor het behoud en versterken van de landschappelijke kwaliteit van de Zeeuwse kust - 17014324
  2. Brief GS van 6 maart 2017 met Nationaal Kustpact - 17004620
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 6 maart 2017 met Nationaal Kustpact (17004620) - 17015068
   2. Brief GS van 6 maart 2017 met Nationaal Kustpact - 17004620
 5. Brief GS van 22 augustus 2017 met Alterra rapport 'Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer' - 17017771
  1. Brief GS van 22 augustus 2017 met Alterra rapport 'Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer' - 17017771
  2. Brief GS (bijlage) van 22 augustus 2017 - Alterra rapport Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer' - 17017771
  3. Overige: Antwoorden op vragen mevr. Rijksen (CU) over Alterra-rapport Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer
 6. E-mail van Nederlandse Melkveehouders Vakbond van 28 juni 2017 met afschrift brief aan IPO m.b.t. behandelbedrag faunaschade - 17014461
  1. E-mail (oplegnotitie) van NVM afschrift brief IPO behandelbedrag faunaschade (17014461) - 17014844
  2. E-mail van Nederlandse Melkveehouders Vakbond van 28 juni 2017 met afschrift brief aan IPO m.b.t. behandelbedrag faunaschade - 17014461
 7. Brief GS van 13 juni 2017 over de zesde ronde Provinciale Impuls Wonen 2017 - 17012392
  1. Brief GS (oplegnotitie) zesde de ronde PIW 2017 (17012392) - 17014111
  2. Brief GS van 13 juni 2017 over de zesde ronde Provinciale Impuls Wonen 2017 - 17012392, met Nota - 17012392
  1. Brief GS van 20 juli 2017 met afschrift brieven aan Walcherse gemeenten standpunt GS over regionale woningmarktafspraken Walcheren - 17016353
   1. Brief GS (oplegnotitie) Regionale woningmarktafspraken Walcheren (17016892) - 17016353
   2. Brief GS met afschrift van brieven aan Walcherse gemeenten over regionale woningmarktafspraken - 17016353
   1. Brief gemeente Middelburg van 30 augustus 2017 met afschrift pro forma bezwaarschrift besluit GS inzake eenzijdig nieuwe vastgestelde woningmarktafspraken voor Walcheren - 17017834
 8. Brief GS van 17 juli 2017 met voortgangsrapportages tweede kwartaal 2017 grote projecten - 17015337
  1. Brief GS (oplegnotitie ) voortgang grote projecten 2e kwartaal 2017 (17015337) - 17019073
  2. Brief GS van 17 juli 2017 met voortgangsrapportages tweede kwartaal 2017 grote projecten - 17015337
 9. Brief GS van 27 juni 2017 over ontwikkeling inpassing recreatie Waterdunen - 17013341
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 27 juni 2017 over ontwikkeling inpassing recreatie Waterdunen (17013341) - 17014640
  2. Brief GS van 27 juni 2017 over ontwikkeling inpassing recreatie Waterdunen - 17013341
 10. Brief GS van 23 juni 2017 over uitvoering BRZO-taken - 17013319
  1. Brief GS (oplegnotitie) uitvoering BRZO taken (17013319) - 17014127
  2. Brief GS van 23 juni 2017 over uitvoering BRZO-taken - 17013319
 11. Brief GS van 6 juni 2017 met jaarverslag 2016 Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - 17012353
  1. Brief GS (oplegnotitie ) jaarverslag 2016 Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (17012353) - 17012789
  2. Brief GS van 6 juni 2017 met jaarverslag 2016 Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - 17012353
 12. Toezeggingenlijst - 17014313
  1. Brief GS van 17 juli 2017 over afdoening motie 44, inspanning realisatie ontgassingsinstallatie - 17015360
   1. Brief GS (oplegnotitie) afdoening motie 44 ontgassingsinstallatie (17016739) - 17015360
   2. Brief GS van 17 juli 2017 over afdoening motie 44, inspanning realisatie ontgassingsinstallatie - 17015360
  1. Toezeggingenlijst, na commissievergadering Ruimte van 16 juni 2017, behandelen 8 september 2017 - 17014313
 13. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 16 juni 2017, met bijlagen - 17014309
  1. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 16 juni 2017, met bijlagen - 17014309
 14. Volgende vergadering: 6 oktober 2017 om 9:00 uur
 15. Besloten deel vergadering i.v.m. vaststellen verslag besloten deel van vergadering cie Ruimte van 16 juni 2017
   1. Besluit commissie tot besloten vergadering
   1. Heropening vergadering in beslotenheid en besluit tot oplegging geheimhouding gedeelde informatie o.g.v. art. 91 Provinciewet
   1. Vaststellen verslag besloten deel van vergadering commissie Ruimte op 16 juni 2017
 16. Sluiting
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 17 juli 2017 met uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Wabo 2017 en uitvoeringsprogramma 2017-2019 groene Handhaving - 17015327
   1. Brief GS (oplegnotitie) uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Wabo 2017 (17016740) - 17015327
   2. Brief GS van 17 juli 2017 met uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Wabo 2017 en uitvoeringsprogramma 2017-2019 groene Handhaving - 17015327
  2. Brief GS van 20 juli 2017 met rapportage geluidsmonitoring Vlissingen-Oost en Kanaalzone 2016 - 17016364
   1. Brief GS (oplegnotitie) Rapportage geluidsmonitoring Vlisisngen-Oost en Kanaalzone 2016 (17016364) - 17018112
   2. Brief GS van 20 juli 2017 over Rapportage geluidsmonitoring Vlissingen-Oost en Kanaalzone 2016 - 17016364
  3. E-mail Dierenbescherming NL van 23 juni 2017 met brief en rapport 'Ganzen vergassen in Nederland' - 17014051
   1. E-mail Dierenbescherming NL (oplegnotitie) van 23 juni 2017 met brief en rapport 'Ganzen vergassen in Nederland' (17014051) - 17014126
   2. E-mail Dierenbescherming NL van 23 juni 2017 met brief en rapport 'Ganzen vergassen in Nederland' - 17014051
  4. E-mail ambtelijk secretaris Staatsbosbeheer over vaststelling financiële stukken door AB NR-schap ZWD en de Grevelingen - 17015475
  5. Brief GS van 4 juli 2017 over instemming wijziging Regeling natuurbescherming Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 17014170
   1. Brief GS (oplegnotitie) instemming wijziging Regeling PAS (17014170) - 17015030
   2. Brief GS van 4 juli 2017 over instemming wijziging Regeling natuurbescherming Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 17014170
  6. Brief GS van 4 juli 2017 over beleidsregels lozen proceswater en storten van tarra in de Oosterschelde - 17014218
   1. Brief GS (oplegnotitie 17016686) beleidsregels proceswater en lozen tarra Oosterschelde - 17014218
   2. Brief GS van 4 juli 2017 over beleidsregels lozen proceswater en storten van tarra Oosterschelde - 17014218
  7. Brief GS (afschrift) van 14 juli 2017 aan Zeeuwse gemeenten over deelherziening Omgevingsplan Zeeland- Beter Leven Keurmerk Pluimveehouderij - 17015676
   1. Brief afschrift GS (oplegnotitie) aan gemeenten over herziening Omgevingsplan (17015676) - 17016754
   2. Brief (afschrift) GS aan gemeenten over herziening Omgevingsplan 2017 Beter Leven Concept Pluimveehouderij, met bijlage - 17015676

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:05