Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur
Einde: 
12:00 uur
Online uitzending: 
Online uitzending

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 15 januari om 9:30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief Studiecomité Openheid Hoogspanningstracé (SOH) van december 2014 over plannen Tennet voor nieuw hoogspanningstracé 380kV - 14019035
 6. Statenvoorstel Startnotitie Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012 - 2018 - BLD-188
 7. Brief GS van 6 januari 2015 over ter visie legging Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) - 15000187
 8.  Statenvoorstel over ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer - BLD-191
 9. Brief GS van 30 september 2014 met notitie 'Kwaliteitsborging van het onderhoud van de primaire waterkeringen in Zeeland". Teruggevraagd Van Haperen cie 10-10-2014 - 14013861
  Hierbij betrekken vragen Van Haperen (zie SIS).
 10. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd (zie voor uitleg de uitnodigingsbrief)
 11. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 21 november 2014
 12. 1. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  Hierbij betrekken:
  2. Brief GS van 18 november 2014 over Zeeuws Ganzenakkoord (commissietoezegging 98) - 14016811
  3. Brief GS van 16 december 2014 over afdoening generieke toezeggingen (commissietoezegging 114) - 14018939
 13. Volgende vergadering: vrijdag 27 februari 2015, aanvang 9:00 uur
 14. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming:

 1. Brief van Planbureau voor de Leefomgeving met beleidsstudie 'Beoordeling Programmatische Aanpak Stikstof; de verwachte effecten voor natuur en vergunningverlening' - 14016984
 2. Brief GS van 16 december 2014 met verslag Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie van 22 april 2014 - 14018937
 3. Brief GS van 16 december 2014 met Faunabeheerplan Zeeland 2015-2019; ganzen en – beheerplan zoogdieren en overige vogelsoorten, onderdeel damhert - 14018386