Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur
Einde: 
13:00 uur
Online uitzending: 
Online uitzending

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda. Hierbij betrekken brief GS van 24 februari 2015 over publicatie lozingsgegevens en incidenten (afdoening PS-toezegging 204 van 14-11-2014) - 15003112
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 26 februari om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 27 januari 2015 over zienswijze ontwerpbegroting 2015 en ontwerp-verordeningen GR Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 15001364;
 6. N.a.v. brief GS van 30 september 2014 met notitie 'Kwaliteitsborging van het onderhoud van de primaire waterkeringen in Zeeland' - 14013861
 7. Memo van 29 januari 2015 met beantwoording nadere vragen van het lid Van Haperen
 8. Brief GS van 10 februari 2015 over nieuw subsidiestelsel natuur en landschap (SNL) (met ontwerp-Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en conceptversie Subsidieverordening Natuur en Landschap) - 15002201
 9. Brief GS van 16 december 2014 met Faunabeheerplan Zeeland 2015-2019; ganzen en – beheerplan zoogdieren en overige vogelsoorten, onderdeel damhert (vorige vergadering teruggevraagd) - 140183386
 10. Brief van Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren van 30 januari 2015 over bouwstop voor onnodig dieronvriendelijke stallen - 15001575
 11. Brief met nota van Dierenbescherming Verenigingsbureau van 12 februari 2015 over pluimveesector ruimtelijk weerbaarder maken tegen vogelgriep - 15002339
 12. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd (zie voor uitleg de uitnodigingsbrief)
 13. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 16 januari 2015
 14. Toezeggingenlijst
 15. Volgende vergadering: vrijdag 13 mei 2015, aanvang 9.00 uur
 16. Sluiting

 

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 10 februari 2015 over voorontwerp (Rijks)inpassingsplan Hoogspanningsstation Rilland - 15002205
 2. Afschrift brief GS van 10 februari 2015 over Ontwerp-beheerplan Vlakte van de Raan; geen zienswijze indienen - 15002206
 3. Brief GS van 10 februari 2015 met evaluatie Kavelruilbureau Zeeland, periode 2012-2014 - 15002195
 4. Brief GS van 10 februari 2015 over openstellen 3e ronde Provinciale Impuls Wonen - 15002196
 5. Brief PCO van 20 januari 2015 over provinciale subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen - 15001502