Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
Einde: 
10:50 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 9 januari om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 24 september 2013
  Over inpassingplan Marinierskazerne; voortgang planologische procedure (ter behandeling teruggevraagd vergadering 22-11-2013).
   
 6. Brief GS van 12 november 2013  
  Met voortgangsrapportage 2013 regionale woningmarktafspraken.
   
 7. Brief GS van 17 december 2013
  Met reactie op verzoek van Stichting Dorpsraad Nieuwdorp over metingen luchtkwaliteit Sloegebied.
   
 8. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 22 november 2013
 9. Bijgewerkte Toezeggingenlijst
 10. Volgende vergadering
  Vrijdag 14 februari 2014, aanvang 9.00 uur.
   
 11. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 26 november 2013 met Programmadocument Deltawateren & Kust
 2. Brief GS van 19 november 2013 met Handreiking Verevening 2012-2018
 3. Brief GS van 26 november 2013 met integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland, 2012 (beleidscyclus 2010-2015)
 4. NP Magazine, editie 5 "Zorg voor onze nationale parken"
  Speciale editie Samenwerkingsverband Nationale Parken
 5. Brief GS van 10 december 2013 met prestatieovereenkomst tussen provincie Zeeland en Dienst Landelijk Gebied voor 2014
 6. Brief GS van 10 december 2013 met eerste ronde subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen