Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
Einde: 
11:35 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie
en Water.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 9 oktober om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 7 oktober 2014
  Over Thermphos, overeenkomst met curatoren.
   
 6. Statenvoorstel Vaststellen begroting 2015 inclusief meerjarenraming
  In deze commissie behandelen we programma's 3 t/m 6 en paragraaf  3.7 grondbeleid.
  Hierbij betrekken:
 7. Statenvoorstel Najaarsnota 2014
  (voor zover het de onderwerpen van deze commissie betreft)
   
 8. Statenvoorstel ontwerp-Rijksinpassingsplan windpark Krammer
 9. Brief Raad van State van 2 september 2014
  Met uitspraak voorlopige voorziening Verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland.
    
 10. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd
  Zie voor uitleg de uitnodigingsbrief.
   
 11. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 5 september 2014
 12. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 9 september 2014 over afdoening diverse toezeggingen en moties van gedeputeerde Schönknecht
  2. Brief GS van 23 september 2014 met afdoening commissietoezegging over inkomsten Natuur- en recreatieschap De Grevelingen
  3. Brief GS van 30 september 2014 met notitie "Kwaliteitsborging van het onderhoud van de primaire waterkeringen in Zeeland" (betreft commissietoezegging nr. 94)
  4. Afschrift brief staatssecretaris EZ aan Tweede Kamer van 2 oktober 2014 over voortgang Programmatische Aanpak Stikstof.
 13. Volgende vergadering
  Vrijdag 21 november 2014, aanvang 9.00 uur.
   
 14. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 9 september 2014 over convenant Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en Provincie Zeeland
 2. Afschrift brief GS van 16 september 2014 aan RWS Zee en Delta over instemmen met tweede Ontwerp-beheerplan Voordelta