Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
Einde: 
11:15 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 12 juni om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Inpassingsplan Marinierskazerne
 6. Brief GS van 2 juni 2014
  Over ontwerp-begroting 2015 GR Natuur- en recreatieschap De Grevelingen; mogelijkheid indienen zienswijze PS.
   
 7. Presentatie
  Over Natura-2000 Beheerplan Voordelta 2014-2020, tweede beheerplan Voordelta.
  Door Saskia Huijs, RWS Omgevingsmanager.
   
 8. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 16 mei 2014
 9. Toezeggingenlijst
 10. Volgende vergadering
  Vrijdag 5 september 2014, aanvang 9.00 uur
   
 11. Sluiting