Locatie: 
Locatie: Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
Einde: 
11:30 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 13 februari om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 26 november 2013 met integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland, 2012, beleidscyclus 2010-2015
  ter behandeling teruggevraagd vergadering 10-1-2014.
  Presentatie door de heer K. Steur, waterschap Scheldestromen.
   
 6. Brief GS van 26 november 2013 met Programmadocument Deltawateren & Kust
  (ter behandeling teruggevraagd vergadering 10-1-2014).
   
 7. Brief GS van 19 november 2013 met Handreiking Verevening 2012-2018
  (ter behandeling teruggevraagd vergadering 10-1-2014).
   
 8. Brief GS van 10 december 2013 met eerste ronde subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen
  (ter behandeling teruggevraagd vergadering 10-1-2014).

  Hierbij betrekken:
 9. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 10 januari 2014
 10. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 28 januari 2014 over afhandeling toezeggingen nrs. 83, 91, 128 en 162 (REW) beleidsveld Water en Natuur, financiën en IBT
  2. Brief GS van 7 januari 2014 over afdoening commissietoezeggingen nrs. 48 en 81 m.b.t. Marinierskazerne
 11. Volgende vergadering
  Vrijdag 28 maart 2014, aanvang 9.00 uur.
   
 12. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 21 januari 2014 over inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen
 2. Brief GS van 7 januari 2014 over grondverwerving Marinierskazerne Vlissingen
 3. Brief GS van 28 januari 2014 over stand van zaken aanpak Thermphos
 4. Brief GS van 28 januari 2014 met gezamenlijke reactie provincies op rapport 'Samenhang in de Zuidwestelijke Delta' van Planbureau voor de Leefomgeving
 5. Brief Natuurmonumenten van 4 februari 2014 over Uniforme en volledige uitvoering van het Ganzenakkoord
 6. Brief Platform De Bevelanden van 20 januari 2014 over evaluatie Provinciale Impuls Wonen (PIW)