Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg.
Aanvang: 
11:00 uur
Einde: 
14:55 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 15 mei om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Jaarstukken 2013 Provincie Zeeland
  • Programma's 5 t/m 8 en paragraaf 2.3.7. Grondbeleid
 6. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2014
 7. Statenvoorstel voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
  Voorbereiding nationale Deltabeslissing.
   
 8. Brief GS van 22 april 2014
  Over conceptbegroting 2015 RUD Zeeland met bijlagen; gelegenheid indienen zienswijze PS.
   
 9. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 28 maart 2014
 10. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 1 april 2014 met beantwoording commissietoezeggingen nrs. 89(klimaatdoelstellingen) en 90 (huisvesting arbeidsmigranten)
  2. Brief GS van 1 april 2014 met beantwoording commissietoezegging nr. 97 over luchtmetingen rondom het Sloegebied
 11. Volgende vergadering
  Vrijdag 13 juni 2014, aanvang 9.00 uur.
   
 12. Sluiting