Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
Einde: 
11:20 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 20 november om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 4 november 2014
  Over Programma Zeeuws Platteland 2.0.
   
 6. Statenvoorstel Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015
 7. Brief GS van 28 oktober 2014
  Over Omgevingsplan Zeeland 2012-2018: jaarplan 2015.
   
 8. Brief R.J. van den Berg c.s. van 3 oktober 2014
  Over gebiedsvisie Schelphoek (door PS door verwezen).
   
 9. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd
  Zie voor uitleg de uitnodigingsbrief.
   
 10. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 10 oktober 2014
 11. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  Brief GS van 28 oktober 2014 over Thermphos (afdoening commissietoezeggingen nrs. 116 en 117).
   
 12. Volgende vergadering
  Vrijdag 16 januari 2015, aanvang 9.00 uur.
   
 13. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 14 oktober 2014 met integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland, 2013 (beleidscyclus 2010-2015)
 2. Brief ministerie van I&M met publicatie ontwerp rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (oktober 2014 / www.platformparticipatie.nl onder tab 'projecten')