Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
Einde: 
12:35 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 27 maart om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Presentatie
  Over Natura-2000 Beheerplan Voordelta 2014-2020 door RWS.
   
 6. Brief GS van 11 maart 2014 over visie op Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta (met bijlagen).
   
 7. Brief GS van 28 januari 2014 met gezamenlijke reactie provincies op rapport 'Samenhang in de Zuidwestelijke Delta' van Planbureau voor de Leefomgeving (teruggevraagd vorige vergadering).
   
 8. Zuidwestelijke Delta
  1. Statenvoorstel fusie gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap De Grevelingen met –schap Het Haringvliet tot GR NR Zuidwestelijke Delta
  2. Aanvullende brief GS van 25 maart 2014 over vertegenwoordiging in het DB en AB van de GR Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta
 9. Brief GS van 11 maart 2014 over evaluatie eerste ronde Provinciale Impuls Wonen en openstellen tweede ronde.
   
 10. Brief GS van 4 februari 2014 over werkwijze indienen zienswijzen door de Provincie n.a.v. een vraag uit het Presidium.
   
 11. Brief GS van 18 maart 2014 met zienswijze 1e begrotingswijziging RUD.
   
 12. Brief GS van 21 januari 2014 over inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen (teruggevraagd vorige vergadering).
   
 13. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 14 februari 2014
 14. Bijgewerkte toezeggingenlijst
 15. Volgende vergadering
  Vrijdag 16 mei 2014, aanvang 9.00 uur.
   
 16. Sluiting