Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
11:00 uur
Einde: 
14:50 uur

Agenda

Tweede gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte,
Ecologie en Water.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 4 september om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 24 juni 2014 Over Zeeuwse inbreng t.b.v. verdere besluitvorming Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
   
 6. Brief Rekenkamer Zeeland van 8 juli 2014 met rapport 'Inventarisatie vastgoed en gronden Provincie Zeeland' inclusief bestuurlijke reactie GS van 19 augustus 2014.
   
 7. Brief GS van 19 augustus 2014  over uitvoering Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en de ontwerp-planwijziging 2014 Natuurbeheerplan Zeeland.
   
 8. Brief met bijlagen van de heer Lases over 'Westerschelde, beeldvorming en werkelijkheid'
 9. Initiatiefvoorstel van het lid Harpe (GL) over onafhankelijk onderzoek handhavingstraject Thermphos.
   
 10. Brief GS van 11 juni 2014 met actualisatie grondexploitatieopzet (GREX2014-voorjaar) Waterdunen.
   
 11. Brief GS van 8 juli 2014 over stand van zaken bodemsanering voormalige stortplaats Kanaalpolder te Philippine.
   
 12. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd (zie voor uitleg de uitnodigingsbrief)
  1. Brief GS van 24 juni 2014 over voortgang Kavelruilbureau Zeeland
 13. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 13 juni 2014
 14. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 1 juli 2014 met periodieke informatie over voortgang uitvoering Omgevingsplan Zeeland (PS-toezegging nr. 135)
  2. Brief GS van 19 augustus 2014 met stand van zaken afdoening commissietoezeggingen nrs. 83, 98, 105, 106, 112 en PS-toezegging 193
  3. Brief GS van 26 augustus 2014 over grondverwerving NPW, totaaloverzicht stand van zaken (PS-toezegging 177)
 15. Volgende vergadering
  Vrijdag 10 oktober 2014, aanvang 9.00 uur.
   
 16. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Zie onder agendapunt 12.1
 2. Brief GS van 24 juni 2014 met eindrapportage premieregeling Meer met Minder(looptijd 2010 – 2012)
 3. Brief met bijlagen van 27 juni 2014 van Dierenbescherming Nederland w.o. rapport "Zonnigere toekomst voor de zomergans?" met aanbevelingen voor het zomerganzenbeleid in de twaalf provincies
 4. Brief met bijlage van 28 juli 2014 van Natuurmonumenten aan leden GS en PS van de provincies over ganzenbeleid
 5. Brief AB Natuur- en recreatieschap De Grevelingen van 24 juni 2014 met vastgestelde jaarstukken 2013 en programmabegroting 2015
 6. Brief DB Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland van 12 juni 2014 over vaststelling 1e en 2e begrotingswijziging 2014 (bijlagen) op 26 mei 2014 door het AB van de RUD Zeeland
 7. Jaarverslag 2013 Sportvisserij Nederland
 8. Brief GS van 17 juli 2014 over actualiteiten Thermphos
 9. Brief GS van 1 augustus 2014 met Thermphos update