Vergadering Gedeputeerde Staten van 19 oktober 2021

Datum: 19 oktober 2021
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 19 oktober: bijgewerkt 21 oktober 2021

Zeeland investeert ruim 3 miljoen in landbouwinnovatie

Verregaande innovatie in de landbouw is noodzakelijk om een passend antwoord te vinden op de uitdagingen waar de landbouwsector op dit moment mee te maken krijgt. Klimaatverandering, bodemvruchtbaarheid, afnemende biodiversiteit en een gebrek aan zoet water. Ook dalende inkomsten zijn thema’s waar iedere boer mee te maken krijgt. Met de openstelling van de ‘POP3 Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021’ biedt de Provincie samenwerkende boeren de mogelijkheid om hierop te anticiperen. Dit resulteerde in negen projectaanvragen:

 1. Biologische landbouw in Zeeland; waardering en groei € 163.672
 2. Samenwerken voor Zoetwater - monitoring en demoprojecten nieuwe drainagetechnieken € 243.809
 3. Residuvrije teelt van knolselderij en vermeerdering van graszaad in ZVL € 187.272
 4. Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland € 162.091,50
 5. Verkenning haalbaarheid ondergrondse zoetwateropslag Wolphaartsdijk € 127.000
 6. Innovatieve en duurzame fruitteeltsystemen € 147.048
 7. Regeneratieve landbouw voor een klimaatbestendige duurzame landbouw € 168.144,37
 8. Gebiedsgerichte aanpak De Manteling van Walcheren € 150.920
 9. Duurzaam gebruik kleine zoetwaterbellen € 119.390

Cofinanciering voor Voedselbos Beheerlyckheid

De initiatiefnemers van Voedselbos Beheerlyckheid op Schouwen-Duiveland hebben de Provincie Zeeland gevraagd om een bijdrage voor cofinanciering. Zij willen een voedselbos van 14,3 hectare gaan aanleggen bij Den Osse. Een onderdeel daarvan is een inspiratiebos van 1,3 hectare, dat opengesteld zal worden om een breed publiek te laten kennismaken met een voedselbos als duurzame vorm van landbouw. De Provincie ondersteunt het initiatief en heeft besloten een verklaring tot cofinanciering af te geven.

Gedeputeerde Staten akkoord met voortgang Plan van aanpak plancapaciteit Sluis

In juli 2020 stelden de colleges van burgemeester en wethouders van Sluis en Gedeputeerde Staten het Plan van Aanpak Plancapaciteit gemeente Sluis 2020 vast. Hiermee kunnen nieuwe woningbouwontwikkelingen worden onderbouwd die voldoen aan enkele belangrijke criteria. Hierbij geldt de voorwaarde dat er voortgang wordt geboekt bij de uitvoering van het Plan van Aanpak Plancapaciteit. De gemeente Sluis heeft de voortgang aangetoond en kan daardoor verder met het ontwikkelen van een aantal woningbouwplannen.

Gedeputeerde Staten stimuleren flexibele inzet bij gemeenten voor ondersteuning woningbouwprojecten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan de Provincie Zeeland geld beschikbaar gesteld om inhuur van tijdelijke capaciteit en externe expertise voor woningbouwprojecten te bekostigen. Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling opengesteld voor gemeenten om hier gebruik van te maken tot 1 september 2022.

Correctie begroting 2022

Op 28 september 2021 is de begroting 2022 vastgesteld. De Provincie Zeeland heeft geconstateerd dat in deze begroting een onjuistheid is opgetreden, die ze wil corrigeren. De voorgestelde correctie moet worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2022 in de auditcommissie van 21 oktober en de Statenvergadering van 11/12 november 2021.

Tiende wijziging van de begroting 2021

Op 28 september 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten de Najaarsnota 2021 vastgesteld. In het Statenvoorstel Najaarsnota 2021 is aangegeven dat de financiële gevolgen van deze Najaarsnota in een begrotingswijziging worden voorgelegd aan Provinciale Staten. 

Besluitvorming regeling Samen in Zee bekend

Gedeputeerde Staten volgen het advies van de Adviescommissie en kennen tien projecten een subsidie toe met een totaalbedrag van € 350.673. In totaal zijn er 47 aanvragen binnen gekomen bij de regeling Samen in Zee. De projecten die een positieve beoordeling hebben gehad zijn:

 • Design-research erfgoedkeuken Schelde Delta Foodcurators € 15.330
 • De Badgasten Stichting Badhuis Middelburg € 12.684
 • Hoogtij Festival 2022 Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Groede € 22.000
 • De Baaierd Stichting Rimpelingen € 43.858
 • Zomermuziek Zeeland Zeeuwse Concertzaal € 50.000
 • Popmonument Middelburg/Veere SWM € 50.000
 • Bos-Grens Stichting HRINS € 38.671
 • Waterkaravaan Stichting 'Door de Wind' € 48.480
 • Zeeland Schrijft Schrijfvrijer € 44.450
 • Smaak van de kustgeschiedenis Stichting Delta Cultureel € 25.200.
   

Dinsdag 19 oktober 2021

Actieplan Agri Based Chemicals

Gedeputeerde Staten ondersteunen het landelijke actieplan Agri Based Chemicals dat is opgesteld door het consortium Groene Chemie, Nieuwe Economie en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy. Dit plan zal binnenkort worden voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken en aan de beoordelingscommissie van het Groeifonds. Als het plan wordt goedgekeurd dan kunnen Zeeuwse ondernemers in 2022 bij het Rijk subsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan het opschalen van productieketens die zijn gebaseerd op suikers ofwel hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Hierdoor kan de chemische industrie vergroenen en bijdragen aan een duurzame economie.

Extra budget voor POP3-openstelling ‘Samenwerking voor Innovatie’

Wegens de grote interesse in de POP3-openstelling ‘Samenwerking voor Innovatie’ hebben Gedeputeerde Staten besloten om het beschikbare ELFPO-budget te verhogen met € 1.000.000. Hierdoor is het beschikbare Europese budget in totaal € 2.000.000.

Letter Of Support voor warmtenet op aquathermie in Zierikzeese wijk Malta

De Provincie Zeeland spreekt haar ondersteuning uit voor de subsidieaanvraag van gemeente Schouwen-Duiveland aan NieuweWarmteNu! De aanvraag gaat over de realisatie van een warmtenet op basis van aquathermie in de wijk Malta in Zierikzee. Aquathermie is de verzamelterm voor het milieuvriendelijk verwarmen en koelen met water.
 

Subsidie voor trainingsprogramma energietransitiemaatregelen medewerkers bouw- en installatietechniek

De energietransitie binnen de gebouwde omgeving komt langzaam op gang en kan alleen slagen als iedereen meedoet. Eén van de onderdelen is het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad in Zeeland. Vaak verloopt het eerst klantcontact via de onderhoudsmonteur of via medewerkers van bouw- en installatiebedrijven. Daarom is het dus van belang dat die verstand van zaken hebben. Onderdeel van dit project is het opleiden van en vergroten van de kennis bij de medewerkers van Zeeuwse bouw- en installatiebedrijven van nieuwe technieken die bij het verduurzamen van woningen kunnen worden ingezet. Daarom steunt de Provincie een voorstel van Bouwend Zeeland voor het trainingsprogramma over energietransitiemaatregelen voor bouwers en installateurs. Derden dragen 30 procent bij aan de financiering van het project. Bouwend Zeeland ontvangt een subsidie van € 234.500 voor de uitvoering van het project. Dit geld komt uit de Regio Deal.
 

Subsidies voor hergebruik leegstaande panden

Met de subsidieregeling ‘Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen’ wil de Provincie het hergebruik van leegstaande panden in het bebouwde gebied stimuleren. In april en mei 2021 kon hiervoor subsidie worden aangevraagd. Er was een budget van € 1.000.000 beschikbaar met een bijdrage van het Rijk via de Regio Deal Zeeland. Voor de regeling zijn een groot aantal aanvragen ingediend voor het hergebruik van leegstaande kantoren, winkels en kerken voor woningen. De aanvragen overtroffen ruimschoots het beschikbare budget. Na beoordeling zijn er zes aanvragen toegekend, waarmee het beschikbare budget was bereikt. Met deze aanvragen worden in totaal 68 woningen gerealiseerd. De regeling is een onderdeel van de Actielijn Innovatieve en flexibele woonvormen uit de Zeeuwse Woonagenda.

Gedeputeerde Staten vullen antwoordnota Zeeuwse Omgevingsvisie aan

Er blijkt een zienswijze ingediend te zijn, die niet is meegenomen in het proces van de verwerking naar een antwoordnota op de Zeeuwse Omgevingsvisie. De antwoordnota is hiermee aangevuld en Provinciale Staten (PS) hebben de aanvulling én de zienswijze ontvangen voor een goede behandeling van de Omgevingsvisie in de vergadering van PS op 12 november 2021.
 

Publicatie besluiten Windpark ZE-BRA

Op de grens van Zeeland en Noord-Brabant wordt windpark ZE-BRA met zestien windturbines opgericht. Het windpark staat gedeeltelijk in Zeeland en gedeeltelijk in Noord-Brabant. Hiervoor is een coördinatieregeling van kracht. Dit betekent dat alle besluiten gecoördineerd worden voorbereid en gepubliceerd. De coördinatie is in handen van de gemeente Reimerswaal. Gedeputeerde Staten hebben twee besluiten (één vergunning gebiedsbescherming en één ontheffing soortenbescherming) Wet natuurbescherming vastgesteld voor het oprichten en in gebruik nemen van zestien windturbines bij Windpark ZE-BRA. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben ingestemd met de besluiten. De gemeente Reimerswaal draagt zorg voor de publicatie en ter inzagelegging van deze besluiten.

Samenwerkingsovereenkomst Provincie Zeeland met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Gedeputeerde Staten hebben de ‘Samenwerkingsovereenkomst voor data-uitwisseling in het kader van de Monumentenmonitor, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie Zeeland’ goedgekeurd. Deze wordt ondertekend door gedeputeerde Anita Pijpelink.

Provincie Zeeland steunt onderzoeksproject naar weerbaarheid grensregio’s

De Provincie Zeeland ondersteunt de aanvraag van de Universiteit van Maastricht via het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) bij de Nederlandse Wetenschapsagenda. Voor een periode van vijf jaar wordt onderzoek gedaan naar de weerbaarheid van grensgebieden in Nederland. Vanuit het grensoverschrijdende netwerk van de Euregio Scheldemond biedt Zeeland hiervoor enkele concrete initiatieven rond zorg en welzijn, veiligheid en onderwijs.

Subsidie voor Kennis- en Innovatienetwerk Kic/MPi

De Provincie Zeeland/Campus Zeeland verleent een subsidie van € 50.000 aan het Kennis- en Innovatienetwerk Kic/MPi voor het verder versterken van het netwerk. Het K&I-netwerk KicMPI is opgericht in 2011 en richt zich op efficiënter, effectiever en milieuvriendelijker onderhoud in de procesindustrie, zodat de concurrentiepositie van fabrieken, onderhoudsbedrijven en technologiebedrijven in Zeeland verbetert.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 2 november 2021.

Een greep uit de agenda van:

19 oktober

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas presenteren, samen met studenten en docenten van HZ University of Applied Sciences en Scalda, de tussentijdse resultaten van het onderzoek naar beweegredenen die studenten hebben om zich in Zeeland te vestigen. 

Jo-Annes de Bat spreekt op de afsluitende avond van DELTA Ride for the Roses 2021.

Han Polman spreekt op de Algemene Ledenvergadering van kerkrentmeesters in ‘s-Gravenpolder.

20 oktober

Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde zijn aanwezig bij het symposium Hospitality Pact in Middelburg. 

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens het KicMPi event Robotica en Technologie.

Harry van der Maas spreekt met onderwijsbestuurder Pim van Kampen tijdens de aftrap van de Zeeuwse Onderwijsdag in Goes.

Anita Pijpelink is aanwezig bij de conferentie Cultuureducatie in Middelburg. 

Dick van der Velde is aanwezig bij de informatiebijeenkomst over de PFAS-problematiek en -aanpak. De informatiebijeenkomst is live te volgen via https://bit.ly/InformatiebijeenkomstPFAS

21 oktober

Het college heeft een lunch met Zeeuwse Tweede Kamerleden in het provinciehuis in Middelburg.

Jo-Annes de Bat is te gast in de livestream van de landelijke LEADER-dag. Ook brengt hij een werkbezoek aan IBuildings in Vlissingen.

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas zijn aanwezig op de Dag van het Groene onderwijs.

23 oktober 2021 

Han Polman opent de nieuwe loods van Stichting Behoud Hoogaars in Vlissingen.

24 oktober 2021

Han Polman en Dick van der Velde leggen een krans tijdens de Herdenkingsplechtigheid op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom.

30 oktober 2021

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens de Herdenking van de bevrijding van Vlissingen en de Slag om de Schelde.

Anita Pijpelink spreekt bij de Herdenking van de Slag om de Schelde op de Sloedam.

1 november 2021  

Anita Pijpelink is aanwezig bij de Herdenking bevrijding van Westkapelle.