Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
15:40 uur
 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen Agenda
 4. Vaststellen notulen
  1. PS van 1 november 2013
  2. PS van 15 november 2013
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief van 11 december 2013 van de ondernemingsraad SCOOP over de frictiekosten- 13027794
  2. Brief van 12 december 2013 van vakorganisaties CNV Publieke Zaak en Abvakabo-FNV over Zeeuwse Bibliotheek-SCOOP - 13027937
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief van GS van 12 november 2013 over zienswijze begroting 2014 GR RUD Zeeland - 13025333
  2. Brief van GS van 10 december 2013 met toelichting op het feitenrelaas fusie Zeeuwse bibliotheek en SCOOP - 13027734
  3. Brief van GS van 10 december 2013 met reactie op gestelde vragen over statenvoorstel Besluit Financieringsstatuut 2013 Provincie Zeeland - 13027681
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel partiële wijziging Waterverordening Zeeland (normering wateroverlast gebieden Tholen) - WBN-122
  2. Statenvoorstel aanbevelingen rapport Rekenkamer Zeeland "Krimp in beeld: het krimpbeleid van de provincie Zeeland (2007-2012)" - SGR-53
  3. Statenvoorstel 5e wijziging begroting provincie Zeeland 2013 - FIN-121
  4. Statenvoorstel 2e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 - FIN-120
  5. Statenvoorstel (gewijzigd) besluit financieringsstatuut 2013 provincie Zeeland - FIN-123
  6. Statenvoorstel WOB-verzoek om declaraties Statenleden door PowNews - SGR-59
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel (gewijzigd) verdergaande decentralisatie Natuur, afrekening Drenthe en aankoop rijksgronden - BLD-129
  2. Statenvoorstel spoorproject Goes - RM-126
  3. Statenvoorstel eerste herziening inpassingsplan Waterdunen - ONTW-118
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting

Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 13 december 2013

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 5 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over Haagse lobby - Aanhangsel 374
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 5 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over onderzoek concurrentiepositie Zeeuwse havens - Aanhangsel 375
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 5 november  op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid De Putter (VVD) over fusie Scoop-Zeeuwse Bibliotheek - Aanhangsel 376
 4. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 5 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Hijgenaar (D66) over directie Zeeuwse bibliotheek - Aanhangsel 377
 5. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 12 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over lange termijn beheeropties voor radioactief afval - Aanhangsel 378
 6. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 12 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over toegankelijkheid haven Vlissingen-Oost - Aanhangsel 379
 7. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 12 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over toegankelijkheid haven Vlissingen-Oost - Aanhangsel 380
 8. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 12 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Tilborg (SP) over uitblijven van bushalte Tweede Dijk - Aanhangsel 381
 9. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 12 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden De Kaart en Hamelink (PvdA) over jeugdwerkloosheid in Zeeland - Aanhangsel 382
 10. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 12 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over verdubbeling belasting op leidingwater - Aanhangsel 383
 11. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 12 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden De Kaart en Hamelink (PvdA) over buslijn 10, Terneuzen-Middelburg v.v. - Aanhangsel 384
 12. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 12 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Babijn (PvZ) over mobiele communicatiemogelijkheden - Aanhangsel 385
 13. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 19 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over vergunningen onderhoudsbaggerwerk Westerschelde - Aanhangsel 386
 14. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 19 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over rekening van het Antwerpse Havensucces - Aanhangsel 387