Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 16015481
  1. Agenda (gewijzigd) PS 18 november 2016
 4. Ingekomen stukken
  1. E-mail (afschrift) van Walcherse gemeenten aan Gedeputeerde Staten van 4 november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017468
   1. E-mail (oplegnotitie) van walcherse gemeenten aan GS van 4 november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017468
   2. E-mail (afschrift) van Walcherse gemeenten aan Gedeputeerde Staten van 4 november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017468
  2. Brief gemeente Borsele van november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017459
   1. Brief (oplegnotitie) van gemeente Borsele van november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017459
   2. Brief gemeente Borsele van november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017459
  3. E-mail van BZW/Portiz van 3 november 2016 met pamflet over kruispunt Sloeweg - 16017423
   1. E-mail (oplegnotitie) BZW Portiz over kruispunt Sloeweg - 16017423
   2. E-mail van BZW/Portiz van 3 november 2016 met pamflet over kruispunt Sloeweg - 16017423
  4. E-mail Natuurmonumenten van 7 november 2016 over Kustpact - 16017650
   1. E-mail Natuurmonumenten (oplegnotitie) over Kustpact - 16017650
   2. E-mail Natuurmonumenten van 7 november 2016 over Kustpact (openbaar) - 16017650
  5. Brief SP van 3 november 2016 met onderzoeksrapport 'De Zeeuwse kust is voor iedereen' - 16017433
   1. Brief SP (oplegnotitie) van 3 november 2016 met rapport De kust is voor iedereen - 16017433
   2. Brief SP met aanbieding rapport De kust is voor iedereen - 16017433
   3. Overige: SP onderzoek de kust is voor iedereen
  6. Brief BZW van 10 november 2016 over Deltaplan Infra Noord-Brabant en Zeeland 'Stilstaan is geen optie - 16018058
   1. Brief (oplegnotitie) BZW met Deltaplan Infra Noord-Brabant en Zeeland 'Stilstaan is geen optie' - 16018058
   2. Brief BZW van 10 november 2016 over Deltaplan Infra Noord-Brabant en Zeeland 'Stilstaan is geen optie - 16018058
 5. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 1 november 2016 met tussenrapportage commissie Toekomstige zorg Zeeland - 16015997
   1. Brief GS (oplegnotitie) van tussenrapportage commissie Toekomstige Zorg Zeeland - 16015997
   2. Brief GS van 1 november 2016 met tussenrapportage commissie Toekomstige Zorg Zeeland - 16015997
  2. Brief GS van 10 november 2016 met afhandeling toezegging over Thermphos - 16017890
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 november 2016 over afhandeling toezegging inzake Thermphos - 16017890
   2. Brief GS van 10 november 2016 met afdoening toezegging over Thermphos - 16017890
   3. Verslag (concept) extra cie Bestuur over Thermphos op 14 november 2016
  3. Brief GS van 15 november 2016 over voortgang proces strategietraject DELTA N.V. met afschrift brief GS aan minister EZ - 16017963
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 15 november 2016 over voortgang proces strategietraject DELTA N.V. met afschrift brief GS aan minister EZ - 16017963.pdf
   2. Brief GS van 15 november 2016 over voortgang proces strategietraject DELTA N.V. met afschrift brief GS aan minister EZ - 16017963
 6. Hamerstukken
  1. Brief (concept) van Provinciale Staten aan Minister van Binnenlandse Zaken met reactie op financieel toezicht; vorm en bevindingen 2016 - 16002211
   1. Brief (concept) van Provinciale Staten aan Minister van Binnenlandse Zaken met reactie op financieel toezicht; vorm en bevindingen 2016 - 16002211
   2. Brief GS (bijlage bij brief PS aan BZK) van 2 februari 2016 over lichtste vorm van toezicht door de minister - 16001638
  2. Statenvoorstel Begroting 2017 en meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland - DIO-083
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Begroting 2017 en meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland - DIO-083
   2. Statenvoorstel Begroting 2017 en meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland - DIO-083
  3. Statenvoorstel Aanwijzing accountant - SGR-27
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Aanwijzing accountant -SGR-27
   2. Statenvoorstel Aanwijzing accountant - SGR 27
  4. Statenvoorstel Projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg Voortgangsrapportages tweede kwartaal 2016- bekrachtigen geheimhouding - DIO-104
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg Voortgangsrapportages tweede kwartaal 2016- bekrachtigen geheimhouding - DIO-104
   2. Statenvoorstel Projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg Voortgangsrapportages tweede kwartaal 2016- bekrachtigen geheimhouding - DIO-104
  5. Statenvoorstel Thermphos - bekrachtigen geheimhouding - DIP-108
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Thermphos -bekrachtiging geheimhouding - DIP-108
   2. Statenvoorstel Thermphos - bekrachtiging geheimhouding - DIP–108
 7. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Begroting 2017 - DIO-ONTW-086
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Begroting 2017 - DIO-ONT-086
   2. Statenvoorstel Begroting 2017 (zonder bijlagen) - DIO-ONTW-088
   3. Begroting Provincie Zeeland 2017
   4. Amendement 1 - VVD, SGP, D66, PVV, PvZ mbt Najaarsnota 2016 - Aanpak ondermijnende criminaliteit - AANGENOMEN
   5. Amendement 2 - VVD, CDA, PvdA, SGP mbt Begroting 2017 en Najaarsnota 2016 - Zeeuwse doe-gelden - AANGENOMEN
   6. Motie 3 - CU, GL mbt Najaarsnota 2016 - Zeeland, een energiek schoon land in zee - INGETROKKEN
   7. Motie 4 - PvdA, CDA, D66, GL mbt Begroting 2017 - Circulaire economie, gewijzigd - AANGENOMEN
   8. Motie 5 - PvdA, GL, SP mbt Begroting 2017 - Veerse Dam, gewijzigd - VERWORPEN
   9. Motie 6 - GL mbt Najaarsnota 2016 en Begroting 2017 - Personele kosten gesubsidieerde culturele instellingen - VERWORPEN
  2. Statenvoorstel Najaarsnota - DIO-ONTW-094
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Najaarsnota - DIO-ONTW-094
   2. Statenvoorstel Najaarsnota - DIO-ONTW-094
  3. Statenvoorstel Investeringsagenda - DIO-M&S-088
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Investeringsagenda - DIO-M&S-088
   2. Statenvoorstel investeringsagenda - DIO-M&S-088
  4. Statenvoorstel sanering Thermphos - DIO-ONTW-097
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) sanering Thermphos - DIO-ONTW-097
   2. Statenvoorstel sanering Thermphos - DIO-ONTW-097
 8. Vragensessie
 9. Moties niet behorend bij een agendapunt
 10. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 11. Sluiting
 12. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 18 november 2016
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen
  1. Antwoorden statenvragen PvdA over Kenniscentrum Kusttoerisme - 112
  2. Antwoorden statenvragen SP over Weekendsluiting Middensluis Terneuzen - 116
  3. Antwoorden statenvragen GL over reclamecircus langs A58 - 118
 15. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) Statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:27