Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
14:00 uur
Einde: 
14:45 uur
 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Beëdiging statenleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief GS van 10 maart 2015 over bestuurlijke instemming met het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Deltawateren en ter visie leggen van het beheerplan 15003852
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 10 maart 2015 over bestuurlijke instemming met het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Deltawateren en ter visie leggen van het beheerplan - 15003852
  2. Brief GS van 10 maart 2015 met uitkomst BZK-onderzoek uitgaven provincies buiten het profiel - 15003862
  3. Brief GS van 10 maart 2015 met uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie 2015 - 15003853 
 7. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Wijziging reglement van orde Provinciale Staten 2012 - SGR-1
  2. Statenvoorstel Instelling commissie integriteit - SGR-2
  3. Statenvoorstel Nieuwe indeling en benaming Statencommissies - SGR-3
  4. Statenvoorstel wijziging samenstelling werkgeverscommissie - SGR-4
 8. Vragensessie
 9. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie van SP over oplossen knelpunten en problemen Openbaar vervoer Zeeland
 10. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 11. Sluiting

 

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Verdagingsbrief van 17 maart 2015 over art. 44-vragen van het lid Van Tilborg (SP)  over ontslagen bij TCR - 15004238