Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
17:00 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland.

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen PS van 13 december 2013
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief van Stichting Dorpsraad Vogelwaarde van 10 december 2013 over geldautomaat Vogelwaarde
   Afdoeningsvoorstel: brief in handen van GS stellen ter afhandeling
  2. Brief van Statenfractie GroenLinks van 7 januari 2014 over Plan van aanpak controle reactorvat
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  3. Brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 december 2013 over vernietigingsverzoek PVV-fractie Statenbesluit begroting 2014
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  4. Brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 december 2013 over financieel toezicht: vorm en bevindingen 2014
   Afdoeningsvoorstel: behandelen in  commissie BFW van 21 februari 2014
  5. Brief van Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren van 9 januari 2014
   Afdoeningsvoorstel: brief in handen van GS stellen ter afhandeling
  6. Brief van Wildbeheereenheid "Schouwen-Duiveland" van 15 januari 2014 over ganzenbeleid
   Afdoeningsvoorstel: brief in handen van GS stellen ter afhandeling
  7. Brief van Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland van 27 december 2013 over beëindiging regionale Kamer van Koophandel
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
 6. Ingekomen stukken GS CvdK
  1. Brief commissaris van de Koning van 6 januari 2014 over jaarverslag 2013
   Afdoeningsvoorstel: behandelen in  commissie BFW van 21 februari 2014
  2. Brief van GS van 7 januari 2014 over samenwerking Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP
   Afdoeningsvoorstel: behandelen
  3. Brief GS van 28 januari 2014 over bezuinigingen
   Afdoeningsvoorstel: behandelen bij Statenvoorstel Jaarplan 2014 Economische Agenda, voor zover de brief hierop van toepassing is; verder behandelen in vergadering van de commissie BFW op 21 februari 2014
  4. Brief GS van 28 januari 2014 over toezegging voorstel Economische Agenda inzake topsport
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Jaarplan 2014 Economische Agenda
 7. Hamerstukken
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Toekomstvisie Zeeland 2040
  2. Statenvoorstel Jaarplan 2014 Economische Agenda
  3. Statenvoorstel Wijziging verordening op de Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2013
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd.
   
 11. Sluiting

Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 31 januari 2014
Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 19 november 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Babijn (PvZ) over het ontpolderproject t.h.v. Zwin i.r.t. nabijheid gelegen gifgasgranatendumpplaats
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 3 december 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden De Kaart en Hamelink (PvdA) over lijn 20 (tunnelbus) openbaar vervoer in Zeeland
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 17 december 2013 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden De Kort en Erbisim (PvdA) over krimpgelden
 4. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 7 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden Hijgenaar en Aalfs (D66) over windpark Krammer
 5. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 7 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over lawaaisporten / Coast Enduro Zeeland
 6. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 7 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over frictiekosten Zeeuwse Bibliotheek / SCOOP
 7. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 14 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over hoogwaterbeshermingsprogramma
 8. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 14 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden De Kaart en Hamelink (PvdA) over samenwerking Zeehavens
 9. Verslag werkgeverscommissie Provinciale Staten 2011-2013