Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
13:30 uur

Agenda

Aangepaste agenda voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten.

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen PS van 31 oktober 2014
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Zeeuwse Muziek Bond te Heikant van 4 november 2014 over cultuurnota 2016-2018
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Verlengen Cultuurnotaperiode
  2. Brief Afdelingsbesturen FNV Bondgenoten Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland van 12 november 2014 over gunning openbaar vervoer concessie Zeeland
   Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie E&M van 24 november 2014
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 23 september 2014 over miljoenennota
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  2. Brief GS van 7 oktober 2014 over tweede ronde van beantwoording van technische vragen over Begroting 2015, inclusief meerjarenraming
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling van statenvoorstel Vaststellen begroting 2015
  3. Brief GS van 28 oktober 2014 over nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  4. Brief GS van 12 november 2014 over dividendwaarschuwing DELTA NV
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling van statenvoorstel Vaststellen begroting 2015
 7. Voorstellen (gezamenlijk behandelen)
  1. Statenvoorstel Vaststellen begroting 2015, inclusief meerjarenraming
  2. Statenvoorstel Najaarsnota
  3. Statenvoorstel Verlengen Cultuurnotaperiode
  4. Statenvoorstel 11e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
  5. Statenvoorstel 1e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Begroting en meerjarenraming van het Fonds Nazorg Gesloten stortplaatsen Zeeland
  2. Statenvoorstel 12e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
  3. Statenvoorstel 2e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd.
 12. Sluiting 

Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 14 november 2014
Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 28 oktober 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over vertrouwenskwestie kerncentrale Borssele
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 28 oktober  2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden Hijgenaar en Aalfs (D66) over subsidie OV van Zaamslag naar Terneuzen
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 4 november 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Colijn (CU) over het ontbreken van permanent incident management systeem A58 op 4 oktober 2014 vanaf 12.49 uur tot circa 16.00 uur