Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
13:30 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland.

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen
  1. PS van 26 september 2014
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 14 juli 2014 met quick scan "Opvolging aanbevelingen: een terugblik"
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling van statenvoorstel aanbevelingen quick scan Rekenkamer Zeeland 'Opvolging aanbevelingen: een terugblik'
  2. Brief van ministerie van Economische Zaken over Ontwerp-inpassingsplan windpark Krammer
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling van statenvoorstel Ontwerp-rijksinpassingsplan windpark Krammer
  3. Brief van R.J. van den Berg c.s. te Dreischor van 3 oktober 2014 over de gebiedsvisie Schelphoek
   Afdoeningsvoorstel: afhandeling overdragen aan GS
  4. Verzoek van het lid Haaze (PVV) van 27 oktober 2014 tot interpellatie over het poliovirus dat in de Westerschelde terecht is gekomen
   Afdoeningsvoorstel: verzoek behandelen en bij instemming bepalen moment van interpellatie
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 14 oktober 2014 over artikel 12-traject
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  2. Brief CvdK van 14 oktober 2014 over melden nevenfunctie
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  3. Brief van GS van 28 oktober 2014 over ontwerp inpassingsplan Windpark Krammer
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling van statenvoorstel Ontwerp Rijksinpassingsplan windpark Krammer
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel aanbevelingen quick scan Rekenkamer Zeeland 'Opvolging aanbevelingen: een terugblik'
  2. Statenvoorstel Ontwerp Rijksinpassingsplan windpark Krammer
  3. Statenvoorstel 10de wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
  4. Statenvoorstel Vertegenwoordiging van Provinciale Staten in bezwaar- en beroepszaken Wet Luchtvaart
 8. Voorstellen
  1. Initiatiefvoorstel van de leden Hijgenaar en Aalfs (D66) voor een raadpleging van de Zeeuwse bevolking
  2. Statenvoorstel Toetsingskader verkoop Indaver (DELTA NV)
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd.
   
 11. Sluiting

Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 31 oktober 2014
Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Verdagingsbrief van 16 september 2014 over art. 44-vragen van de leden Van Haperen en De Kaart (PvdA) over voedselarmoede
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 16 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Feijtel (CDA) over ganzenoverlast
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 16 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over zienswijze aanvraag NB-wet Garnalenvisserij Natura 2000 gebieden
 4. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 16 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Tilborg (SP) over bereikbaarheid ROC "De Steenspil"
 5. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 16 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden Erbisim en Van Haperen (PvdA) over hergebruik agrarische gebouwen
 6. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 16 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Babijn (PvZ) over veiligheidsregio Zeeland
 7. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 30 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het De Milliano (CDA) over slechte bereikbaarheid van 112
 8. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over Hotspot Schelphoek
 9. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over verhoging waterschapslasten; waterveiligheid
 10. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden Van Haperen en De Kaart (PvdA) over voedselarmoede Oosterschelde
 11. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Haaze (PVV) over poliovirus in de Westerschelde
 12. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 14 oktober 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Babijn (PvZ) over krantenbericht 'Apotheek in westen uitgekleed'