Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
17:10 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland.

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen PS van 14 maart 2014
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief van de Rekenkamer van 25 maart 2014 met verslag over 2013
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  2. Brief Water Natuurlijk te Leiden van 8 april 2014 met afschrift brief aan GS over regeling geborgde zetels in de waterschapsbesturen
   Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie BFW op 23 mei 2014
  3. Brief van verschillende dorpsraden van 11 april 2014 over het voorstel aanleg fietstunnel op de kruising Sloeweg/Stoofweg binnen het project verbreding Sloeweg
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij het statenvoorstel verhogen krediet Sloeweg
  4. Brief van de gemeente Sluis van 9 april 2014 over de motie "Behoud vaarfrequentie fiets-voetveer Breskens-Vlissingen"
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  5. Verzoek van het lid Robesin (PvZ) van 19 april 2014 tot interpellatie over de (zeer) zorgwekkende kwestie veerdienst Vlissingen-Breskens
   Afdoeningsvoorstel: verzoek behandelen en bij instemming bepalen moment van interpellatie
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief van GS van 25 februari 2014 over businesscase Leisure hotspot Breskens
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  2. Brief van GS van 18 maart 2014 met zienswijze 1e begrotingswijziging 2014 RUD Zeeland
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  3. Brief van CvdK van 23 maart 2014 aan PS inzake bijdrage aan coalitievorming in Den Haag
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  4. Brief van GS van 25 maart 2014 over verkeersplan noodsituaties Westerscheldetunnel
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  5. Brief van GS van 25 maart 2014 over GSM bereik in Zeeland
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  6. Brief van GS van 25 maart 2014 over Ride for the Roses Zeeland 2014
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  7. Brief van GS van 1 april 2014 over aanvullende financiële informatie over het project Sloeweg
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij gewijzigd statenvoorstel verhogen projectbudget voor de Sloeweg naar € 58 miljoen
  8. Brief van GS van 1 april 2014 over herdenking 70 jaar Slag om de Schelde
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  9. Brief van GS van 8 april 2014 over Marinierskazerne Vlissingen met bijlage brief minister van Defensie aan commissaris van de Koning
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  10. Brief GS van 8 april 2014 met dekkingsvoorstel extra krediet € 5,306 miljoen voor de Sloeweg
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij gewijzigd statenvoorstel verhogen projectbudget voor de Sloeweg naar € 58 miljoen
  11. Brief van GS van 22 april 2014 over DELTA NV AVA op 16 mei 2014
   Afdoeningsvoorstel: behandelen
  12. Brief van GS van 22 april 2014 met afhandeling toezegging commissie REW 101 over statenvoorstel fusie GR de Grevelingen met het Haringvliet tot GR Zuidwestelijke Delta
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij statenvoorstel fusie gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap De Grevelingen met het Haringvliet tot GR Zuidwestelijke Delta
  13. Brief van GS van 22 april 2014 met reactie op de brief van de drie dorpsraden aan PS inzake de door hen gewenste fietstunnel Stoofweg-Sloeweg
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij gewijzigd statenvoorstel verhogen projectbudget voor de Sloeweg naar € 58 miljoen
  14. Brief van GS van 22 april 2014 over Europese aanbesteding concessie openbaar vervoer over de weg 2015-2024
   Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie Economie en Mobiliteit
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Nieuwe wegen - Leefbaarheid & Bevolking 2014-2018
  2. Statenvoorstel verordening systematische toezichtinformatie Zeeland
  3. Statenvoorstel inzake het verstrekken van een lening t.b.v. oprichting Kredietunie Zeeland
 8. Voorstellen
  1. Gewijzigd statenvoorstel verhogen projectbudget voor de Sloeweg naar € 58 miljoen
  2. Statenvoorstel Wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 inhoudende aanpassing van artikel 5 Provinciale topinkomensnorm
  3. Statenvoorstel fusie gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap De Grevelingen met -schap Het Haringvliet tot GR Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd.
 11. Sluiting

Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 25 april 2014
Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 25 februari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Haaze (PVV) over sociale atlas Zeeland
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 maart 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Tilborg (SP) over afwerking microstarter Zeeland
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 maart 2014 van het lid Robesin (PvZ) over Uitspraak rechtbank inzake opzegging contract Bureau Jeugdzorg
 4. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 maart 2014 van het lid Harpe (Harpe) over Landsdelendiscussie
 5. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 maart 2014 van het lid Roeland (SGP) over positie van Zeeland bij herinvoering van de Zeven Provinciën
 6. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 maart 2014 van het lid Feijtel (CDA) over 380 kV hoogspanningsverbinding
 7. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 maart 2014 van het lid Beekman (CU) over de verhouding tussen onafhankelijke berichtgeving door de pers i.r.t. de inkoop/sponsoring van perspublicaties en programma's
 8. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 maart 2014 van het lid Harpe (GL) over het gewasbeschermingsmiddel Monam
 9. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 18 maart 2014 van het lid Harpe (GL) over onderzoek koop of fusie DELTA NV
 10. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 18 maart 2014 van het lid Haaze (PVV) over inzet van NAR 57-plus medewerker
 11. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 18 maart 2014 van het lid Harpe (GL) over derde rapportage transitiecommissie Jeugdzorg
 12. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2014 van de leden De Kaart en Hamelink (PvdA) over fietsvoetveer Vlissingen-Breskens
 13. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2014 van het lid Van Dijk (PVV) over CZ-visie op ziekenhuiszorg in Zeeland
 14. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2014 van het lid Harpe (GL) over uitbreiding Ecotank tankopslag Wemeldingen – vaststellen bestemmingsplan
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 1 april 2014 van het lid Harpe (GL) over onderhoud spoor
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 1 april 2014 van het lid Robesin (PvZ) over aanbesteding grote bouwprojecten in Zeeland o.b.v. het zogeheten emvi-principe
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 8 april 2014 van de leden Evertz en Van Haperen (PvdA) over brandweereisen CZAV te Wemeldingen
 18. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 8 april 2014 van het lid Babijn (PvZ) over krimpgelden en frequentie fiets-voetveer
 19. Verdagingsbrief van 18 maart 2014 over art. 44-vragen van het lid Meulenberg (CDA) over doelmatigheid van trajectcontroles in de Westerscheldetunnel en op Zeelandbrug
 20. Verdagingsbrief van 1 april 2014 over art. 44-vragen van het lid Van Dijen (SP) over frictiekosten fusie SCOOP-ZB