Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
18:55 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland.

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen
  1. PS van 6 juni 2014
  2. PS van 16 juni 2014
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief van de heer A.P. Beekman te Krabbendijke van 6 juni 2014 over afscheid als Statenlid per 1 september 2014
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  2. Brief van Tankstation Carwash Peeters v.o.f. te Kelpen-Oler van 12 juni 2014 over saneringsslag tankstation grensgebied
   Afdoeningsvoorstel: afhandeling overdragen aan GS
  3. Brief Rekenkamer Zeeland van 12 juni 2014 over Rekenkameronderzoek Europese subsidies
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  4. Brief van H. Bijl te Zierikzee van 12 juni 2014 over waterveiligheid / Stormvloedkering Oosterschelde
   Afdoeningsvoorstel: afhandeling overdragen aan GS
  5. Brief van Ministerie van Economische Zaken van 2 juni 2014 over voorontwerp inpassingsplan windpark Krammer
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  6. Brief van Ministerie van Economische Zaken van 16 juni 2014 over uitstel reactie voorontwerp inpassingsplan windpark Krammer
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  7. Brief Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, van 25 juni 2014 over Luchthaven Midden-Zeeland, beroep tegen verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland
   Afdoeningsvoorstel: afhandeling overdragen aan GS
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 27 mei 2014 over Plan van Aanpak Zeeland ZO (Tafel van 15)
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij conceptbrief PS aan GS met zienswijze over Plan van Aanpak Zeeland ZO
   (Tafel van 15)
  2. Brief GS van 3 juni 2014 met Strategische visie en actieplan Euregio Scheldemond
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  3. Brief GS van 17 juni 2014 met zienswijze over ontwerpbegroting 2015 GR Natuuren recreatieschap De Grevelingen
   Afdoeningsvoorstel: instemmen met ingediende zienswijze
  4. Brief GS van 17 juni 2014 met bestuursovereenkomst Marinierskazerne
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  5. Brief GS van 18 juni 2014 met reactie op initiatiefvoorstel PVV inzake defiscalisering op de Westerscheldetunnel
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Gewijzigd initiatiefvoorstel van het lid Haaze(PVV) over defiscalisering Westerscheldetunnel
  6. Brief GS van 1 juli 2014 over meicirculaire 2014 provinciefonds en indexering vanaf 2015
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
   Afdoeningsvoorstel gewijzigd in: brief ter behandeling overdragen aan commissie BFW van 12 september 2014
  7. Brief GS van 26 juni 2014 over opheffen geheimhouding door GS verstrekte informatie on vergadering commissie BFW, 23 mei 2014
   Afdoeningsvoorstel: brief ter behandeling overdragen aan commissie BFW van 12 september 2014
  8. Brief GS van 30 juni 2014 over Totstandkoming kennis– en informatieplatform voor Zeeland
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland ONTW-155
  9. Brief GS van 1 juli 2014 met beantwoording vraag PS-lid L. Harpe (GL) inzake indienen zienswijze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER schaliegas
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 8e wijziging begroting Provincie Zeeland
 8. Voorstellen
  1. Initiatiefvoorstel van de leden Evertz, Van Burg, Van Unen, Werkman en Harpe over het aanstellen van een 'Verkenner samenwerking Zeeuwse zorg'
  2. Statenvoorstel Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen
  3. Statenvoorstel Evaluatie en startnota PVVP
  4. Conceptbrief PS aan GS met zienswijze over Plan van Aanpak Zeeland ZO (Tafel van 15)
  5. Statenvoorstel Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland
  6. Statenvoorstel Tour de France 2015
  7. Brief GS van 1 juli 2014 over Fietsvoetveer
  8. Brief GS van 1 juli 2014 over voortgang sanering Thermphos
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd.
  Afscheid de heer A.P. Beekman
   
 11. Sluiting

Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 4 juli 2014
Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 27 mei 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden Aalfs en Hijgenaar (D66) over de status medewerkers van aan de provincie gelieerde dan wel door de provincie gesubsidieerde instellingen
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 27 mei 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Dijen (SP) over frictiekosten fusie SCOOP-ZB
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 3 juni 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over Wilnisarrest