De provinciale weg Zanddijk – Molendijk (N673) vormt de belangrijkste ontsluitingsroute van en naar Yerseke. Het is een drukke en onveilige weg. Diverse varianten om de verkeersproblemen op te lossen zijn samen met betrokken overheden onderzocht en besproken. Op 6 november 2020 hebben Provinciale Staten (PS) besloten om het huidige wegtracé, inclusief de nieuwe aansluiting naar het bedrijventerrein Olzendepolder, vast te stellen als het nader uit te werken tracé. De vervolgstappen zijn het opstellen van een projectplan, het maken van een programma van eisen en het uitwerken van het schetsontwerp in een gedetailleerd ontwerp.

Huidige situatie

De Zanddijk en Molendijk vormen samen de provinciale weg N673 vanaf de Rijksweg A58 naar Yerseke. De weg is op dit moment onvoldoende geschikt voor de huidige verkeersdrukte, vooral door het intensieve en zware vrachtverkeer. De weg is smal, kent smalle bermen, krappe bochten en een steil talud. De verkeersdrukte is de laatste jaren toegenomen en er zijn meerdere ongelukken gebeurd. De maximumsnelheid is tijdelijk verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur, maar structurele maatregelen zijn nodig voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Aanpak

PS hebben ingestemd met het voorstel om de bestaande weg in twee fasen aan te pakken. In de eerste fase wordt de rotonde bij Nishoek aangepast, zodat deze meer verkeer kan afwikkelen en de doorstroming op de op- en afritten van de A58 verbetert. Ook komt er een nieuwe ontsluitingsroute naar het bedrijventerrein Olzendepolder. Daardoor wordt het rustiger op de Molendijk. De Molendijk zal worden ingericht als een zogenaamde erftoegangsweg. Hier gaat een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur gelden, waarmee de verkeersveiligheid op de Molendijk verbetert.

In de tweede fase wordt het middenstuk van de N673 aangepakt. Het betreft de Zanddijk en de spoorwegovergang. Naast verbreding van de Zanddijk komt er ten westen van de N673 een parallelweg voor bestemmings- en langzaam verkeer. Over het spoor komt een viaduct, die de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang vervangt. Daarmee wordt de verkeersveiligheid en doorstroming op de Zanddijk fors verbeterd. Ook is er speciale aandacht voor de fietsveiligheid.

In gesprek over ontwerp

Door het werk op te delen in fasen, kunnen we starten met de voorbereiding van het aanpassen van de rotonde Nishoek. Tegelijk vinden in de eerste fase persoonlijke gesprekken plaats met bewoners van de Zanddijk over de gevolgen van de verbreding. Daarnaast gaan we in gesprek met bewoners en weggebruikers over het ontwerp van de Zanddijk. Specifieke voorbeelden zijn de oversteekmogelijkheden en de landschappelijke inpassing (bomen en struiken). Het gewenste resultaat is het vaststellen van het ontwerp van de Zanddijk.

Planning

Provinciale Staten hebben in november 2020 een besluit genomen over de aanpak van de Zanddijk-Molendijk. De komende maanden gaan we aan de slag met de definitie- en ontwerpfase. We werken dan het huidige schetsontwerp uit in een detailontwerp, waarbij de omgeving wensen kenbaar kan maken. Op basis van het definitieve ontwerp zal onder andere het bestemmingsplan worden gewijzigd, vergunningen worden aangevraagd, gronden worden verworven en een aannemer worden gezocht om het werk uit te voeren. Deze stappen duren bij elkaar wel een aantal jaar. Als alles meezit, kunnen we op zijn vroegst eind 2022 starten met het aanpassen van de rotonde Nishoek.

Contact

Heeft u een vraag over de aanpak bij de verkeerssituatie bij Yerseke? Of wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de projectorganisatie Zanddijk – Molendijk N673 via zanddijk@zeeland.nl.