De N258 van Westdorpe naar Hulst loopt vlak langs buurtschap Absdale. Ter hoogte van het buurtschap wordt de provinciale weg doorkruist door een aantal straten. Dat is onveilig. Daarom gaan we de weg anders inrichten.

Wat gaat er gebeuren?

Ten oosten van het buurtschap wordt een rotonde aangelegd. Tussen de nieuwe rotonde en de bestaande rotonde Australiëweg komt aan de noordzijde van de hoofdrijbaan een landbouwweg en een vrijliggend fietspad te liggen. Na deze aanpassingen verdwijnen drie onveilige voorrangskruispunten. Dat maakt het een stuk veiliger ter plaatse.

Inrijverbod doorgaand verkeer Absdale

Omdat de beide aansluitingen van de Tolweg op de N258 worden afgesloten, wordt het inrijverbod voor doorgaand verkeer op de Tolweg te Absdale ingetrokken. Op de Oud Ferdinandusdijk wordt het inrijverbod gehandhaafd om sluipverkeer vanuit Heikant te voorkomen.

30 km zone

De gemeente wil de maximumsnelheid in Absdale verlagen van 50 naar 30 km/uur. Om van heel Absdale een 30-km zone te kunnen maken, is het voorstel om de bebouwde komgrenzen te verplaatsen. De woningen aan de oostkant komen binnen de bebouwde kom te liggen. Aan de westzijde komt de tweede aansluiting van de Gerstweg op de Tolweg ook binnen de bebouwde kom te liggen.

De weg wordt zó ingericht, dat deze de gebruikers uitnodigt om 30 km/uur te rijden. Ter hoogte van de nieuwe bebouwde komgrenzen worden verkeersdrempels gerealiseerd. Deze moeten er voor zorgen dat verkeer niet met een te hoge snelheid de bebouwde kom van Absdale binnen rijdt. Op de kruising Tolweg – Oud Ferdinandusdijk is een verkeersplateau voorzien.

De provincie voert de aanleg van de maatregelen gecombineerd uit met de werkzaamheden van de aanleg van de rotonde. Onderaan deze pagina vindt u een overzichtstekening van het hele project en een detailtekening van de drempels en het verkeersplateau in Absdale. 

Planning

Voorbereidende werkzaamheden gingen in januari 2017 van start. Denk bijvoorbeeld aan het verleggen van kabels en leidingen. In juli startte de aanleg van een nieuwe drukriolering. Eind juli waren deze voorbereidingen afgerond, zodat aannemer H4A na de bouwvak aan de slag kon met de aanleg van de nieuwe rotonde en de renovatie van de bestaande hoofdrijbaan. Deze klus duurt ongeveer vier maanden. De aanleg van de parallelweg voor landbouwverkeer en het fietspad is al voor de helft klaar.

Omleidingsroutes

We doen ons best om overlast voor omwonenden en bedrijven tot een minimum te beperken. Enige hinder is echter niet te voorkomen. Tijdens de uitvoering blijft het verkeer op of langs de N258. Op de wegwerkzaamhedenkaart ziet u waar en wanneer er in Zeeland aan de weg wordt gewerkt.

Gedeputeerde Harry van der Maas is blij dat de werkzaamheden van start zijn gegaan: "Elk ongeluk is er een te veel. Daarom investeren we als Provincie in verkeersveiligheid. Provinciale wegen (80 km/uur) worden bij voorkeur aangelegd met zo min mogelijk zijwegen en kruispunten worden zoveel mogelijk omgebouwd tot rotondes. Dat gebeurt nu ook bij Absdale.”

De Provincie is al jaren bezig om de wegen in de ruit van Axel veiliger te maken. De noodzaak blijkt uit de cijfers. Op dit wegvak zijn tussen 2007 en 2015 zeker 18 letselongevallen geregistreerd met zeven ernstig gewonden en twee doden als gevolg. Ook is er veel sluipverkeer tussen Sint Jansteen en Absdale.